สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

วัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมหลักของไทย

วัฒนธรรมหลักของไทย คือ วัฒนธรรมที่คนไทยส่วนใหญ่ได้ยอมรับนับถือปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาอันยาวนาน ซึ่งพอสรุปได้ดังต่อไปนี้

1) อิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรม คือ การเรียนรู้ ถ่ายทอดเป็นวิถีชีวิตมรดกทางสังคม ประชาชนชาวไทยนับถือพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก จึงได้รับวัฒนธรรมจากพุทธศาสนา เช่น ประเพณีการทำบุญ สร้างวัด ก่อเจดีย์ ตามคำสอนของพุทธศาสนา วัฒนธรรมไทยอาจแบ่งได้เป็น 4 สาขา คือ คติธรรม ได้แก่ ความขยันหมั่นเพียร ความกตัญญูกตเวที ฯลฯ เนติธรรม ได้แก่ การใช้สิทธิตามกฎหมายเคารพประเพณีอันดีงาม ฯลฯ วัตถุธรรม รู้จักทำเครื่องใช้ รู้จักการกินดีอยู่ดี รักษาความสะอาด รักษาโบราณวัตถุ ฯลฯ สหธรรม ได้แก่ มรรยาทในการเข้าสังคม ฯลฯ

2) พระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญของไทยได้กำหนดฐานะของ พระมหากษัตริย์ไว้ดังนี้

- ทรงเป็นประมุขประเทศ
- ทรงเป็นพุทธมามกะ
- ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ
- ทรงดำรงตำแหน่งกองทัพไทย
- ผู้ใดจะกล่าวหาฟ้องร้องหรือละเมิดมิได้

นี่แสดงให้เห็นถึงการที่คนไทยยอมรับนับถือองค์พระมหากษัตริย์เหนือชีวิตจิตใจ3) อักษรไทย ประเทศไทยมีอักษรไทยใช้มาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงในปี 1826 ได้มีการปรับปรุงมาใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกราชและเอกลักษณ์ของไทยในการมีภาษาของเราเอง

4) ภาษาไทย ชาติไทยมีภาษาและอักษรเป็นของตนเองมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจอย่างยิ่ง แม้จะมีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง แต่ก็เป็นไปเพื่อความ เหมาะสม สมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขบ้าง แต่ก็เป็นไปเพื่อความเหมาะสม สมควรที่จะรักษาไว้ให้เป็นวัฒนธรรม

5) ประเพณีไทย เป็นเครื่องแสดงถึงวิถีชีวิตและจิตใจของคนไทย ทั้งอดีตและปัจจุบันว่ามีความเป็นมาอย่างไร ประเพณีไทยส่วนใหญ่ได้มาจากพุทธศาสนาและมี คติธรรมแฝงอยู่ด้วย

6) จรรยามรรยาทของคนไทย มีลักษณะละมุมละไม สุภาพอ่อนช้อย รู้จัก ปรับปรุงตัวเข้ากับสังคมได้ดี เช่น การกราบไหว้แบบต่าง ๆ

7) จิตใจของคนไทย ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา ทำให้คนไทยมีใจ โอบอ้อมอารีย์ต่อคนทั่วไป มีความกตัญญูกตเวที เชื่อฟังบิดามารดา ครูอาจารย์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาควรรักษาไว้

8) ศิลปกรรมไทย มีความอ่อนว้อยสวยงามไม่แพ้อารยประเทศ เช่น นาฏศิลป์ ดนตรี เพลง ตลอดจนภาพจิตรกรรม เป็นต้น

9) สถาปัตยกรรมไทย มีความสง่างามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าชาติอื่น เช่น ประสาทราชวัง วัดวาอาราม โบสถ์ ฯลฯ

10) วรรณคดีไทย ซึ่งแสดงถึงความเจริญทางจิตใจ ความรู้สึก อารมณ์ และ แสดงออกมาเป็นตัวหนังสือ ทำให้ผู้อ่านเกิดความสะเทือนใจที่ความเป็นไปในทางที่ ดีงาม เพราะวรรณคดีนั้น มักแฝงไว้ด้วยคติสอนใจเอาไว้ด้วย

อ่านต่อ >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ