สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สังคมวิทยา

<<< สารบัญ >>>

ลักษณะของสังคมวิทยา

ความหมายของสังคมวิทยา

สังคมวิทยาเป็นการศึกษาหรือเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ เป็นการให้ข้อเท็จจริงและใช้วิธีการในทางวิทยาศาสตร์เข้ามาประกอบ เพื่อจะให้ผล ตรงกับสภาวะที่เป็นจริงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้

นักเขียนบางคนไม่ชอบให้คำจำกัดความ เพราะเห็นว่า เป็นการยากที่จะสร้างขึ้นและยังง่ายต่อการเข้าใจผิดด้วย คนบางคนอาจจะโต้แย้งว่า อารัมภบททั้งหมดที่กล่าวมาเป็นคำจำกัดความที่ยายออกไป อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาอาจจะค้นพบประโยคที่สั้น ๆ ย่อ ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้บ้างเหมือนกัน ตัวอย่างเช่น

P. A. Sorokon กล่าวว่า “สังคมวิทยาเป็นวิทยาศาสตร์ทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับ ปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมของสังคม โดยดูจากรูปทั่ว ๆ ไป ชนิด และความสัมพันธ์อัน ซับซ้อน”

Kovalevsky กล่าวว่า “สังคมวิทยเป็นศาสตร์ของการจัดระเบียบและการ เปลี่ยนแปลงทางสังคม”

Max Weber อธิบายว่า สังคมวิทยามุ่งศึกษาเพื่อกำหนดแบบแนวความคิดต่าง ๆ และหาหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่ปรากฏที่เป็นแบบเกี่ยวกับของขบวนการที่เกิดขึ้นตามสภาพความเป็นจริง สังคมวิทยาแตกต่างกับประวัติศาสตร์ตรงที่ว่า ประวัติศาสตร์ มุ่งศึกษาเหตุการณ์เฉพาะ วิเคราะห์หาสาเหตุ และอธิบายพฤติกรรมที่สำคัญของบุคคล สถาบัน และบุคลิกภาพพิเศษบางอย่าง

Small เห็นว่า เป็นการศึกษาขบวนการทางสังคม

Durkheim กล่าวว่า “สังคมวิทยาเป็นศาสตร์เกี่ยวกับสถาบัน เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด และการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบัน

ตามความเห็นของ E. Tiryakian “สังคมวิทยานั้นเป็นศาสตร์ที่มุ่งหาความรู้หรือหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพทั่วไปทางสังคมของมนุษย์ในลักษณะเฉพาะและทั่วไป เหตุผลสำคัญในการศึกษานั้น ก็คือ ต้องการพิสูจน์ข้อสมมุติฐานของ Aristotle ที่ว่า มนุษย์เป็นสัตว์สังคมหรือสัตว์การเมือง

สรุปแล้ว สังคมวิทยา เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ในสังคม ความสัมพันธ์เหล่านั้น ไม่ว่าในรูปใด ๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์อันใด มีความสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ในการดำรงอยู่ต่อไปของสังคม สังคมวิทยา เชื่อว่า ความสัมพันธ์เหล่านี้ ประกอบกันเป็นโครงสร้างของสังคม มีอิทธิพลอย่างมากเหนือพฤติกรรมของมนุษย์ จากความสัมพันธ์ที่มนุษย์มีต่อกัน ทำให้เขาได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่าง ๆ และพัฒนาบุคลิกภาพ นิสัยใจคอ ความคิดเห็น และแบบของการดำเนินชีวิต ซึ่งส่วนหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับการอบรมที่เขาได้รับมา

อ่านต่อ  >>>>>

<<< สารบัญ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย