ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์

จิตวิทยาพัฒนาการ

จิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์
จิตวิทยาพัฒนาการวัยรุ่น (Adolescence)
จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)
จิตวิทยาพื้นฐาน
จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

จิตวิทยาพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น

        กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมเด็กและเยาวชนที่มีภารกิจสำคัญในการแก้ไขเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด เพื่อให้กลับตนเป็นพลเมืองดี อธิบดีกรมพินิจฯ นายธวัชชัย ไทยเขียว จึงมีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กร ได้มีความรู้พื้นฐานที่สำคัญ ได้แก่ ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ ด้านอาชญาวิทยาและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ตลอดจนสิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง สำหรับการนำไปปฏิบัติงานกับเด็กและเยาวชนได้อย่างเหมาะสม และนำไปสู่วิสัยทัศน์ขององค์กร ในการเป็นผู้นำการพิทักษ์ผู้เยาว์ และคืนเด็กดีสู่สังคม โดยจัดตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อจัดทำองค์ความรู้พื้นฐานดังกล่าว และเผยแพร่ให้บุคลากรของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือ แก้ไขเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป


กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
พฤษภาคม พ.ศ. 2552

พัฒนาการทางจิตสังคม 8 ขั้น ตามทฤษฎีของแอริคสัน
ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการพื้นฐานของมาสโลว์
ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ของโคล์เบิร์ก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย