ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

แนวทางการใช้เหตุผลของมนุษย์แนวตะวันตก

การใช้เหตุผลแนวเหตุผลนิยม
การใช้เหตุผลแนวประสบการณ์นิยม
การใช้เหตุผลแนวปฏิบัตินิยม
การใช้เหตุผลแนวประโยชน์นิยม
การใช้เหตุผลแนวมนุษย์นิยม
บรรณานุกรม

บรรณานุกรม

ภาษาไทย

 • กีรติ บุญเจือ. ปรัชญาสำหรับผู้เริ่มเรียน. กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2541.
 • เคนศักดิ์ ตันสิงห์. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2540.
 • จุฑาทิพย์ อุมะวิชนี. (ผู้แปล) วิวัฒนาการแห่งความคิด: ภาคมนุษย์และโลก กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2547
 • ชัยวัฒน์ อัตพัฒน์. ปรัชญาตะวันตกร่วมสมัย. กรุงเทพฯ :มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2532.
 • ปานทิพย์ ศุภนคร และคณะ . ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543.
 • ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ปรัชญาอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
 • กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2540.
 • วิทย์ วิศทเวทย์, จริยศาสตร์เบื้องต้น: มนุษย์กับปัญหาจริยธรรม. กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน์, 2532(a).
 • สกล นิลวรรณ. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพ: บพิธการพิมพ์, 2522.
 • สมพิศา ณ นคร. ปรัชญาอเมริกัน. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543
 • สิทธิ์ บุตรอินทร์. มนุษยนิยม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2532.
 • สุจิตรา อ่อนค้อม. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์, 2545
 • สุเมธ เมธาวิทยากูล. ปรัชญาเบื้องต้น. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์,2540.
 • อุกฤษณ์ แพทย์น้อย, ทฤษฎีประโยชน์นิยม (เอกสารไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่)
 • เอกวิน ขุนบุญจันทร์. "เหตุผลคืออะไร", ในจุลสารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
 • บัณฑิตย์, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 กันยายน 2456.

ภาษาอังกฤษ

 • Jim Herrick, Humanism: an introduction (New York: Prometheus Books), 2005.
 • Routledge Encyclopedia of Philosophy, Version 1.0, London and New York: Routledge(1998).
 • http://www.jcn.com/humanism.html. 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย