สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายระหว่างประเทศ

ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ

  1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเป็นเครื่องกำหนดหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศย่อมมีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง สิทธิและหน้าที่ในฐานะนิติบุคคลของแต่ละประเทศต้องมีความสัมพันธ์และข้อพิพาทโต้แย้งซึ่งกันและกัน
  2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ กัน เป็นความเกี่ยวพันธ์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองของประเทศซึ่งกระทำการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ หรือระหว่างคนต่างชาติด้วยกันเองในขณะอยู่ในประเทศอื่น

* ตำรากฎหมายระหว่างประเทศบางเล่มมีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาเพิ่มอีก 1 ประเภท

วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย