Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

กฎหมายระหว่างประเทศ

ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ

  1. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองเป็นเครื่องกำหนดหลักเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งประเทศย่อมมีสิทธิและหน้าที่เหมือนบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง สิทธิและหน้าที่ในฐานะนิติบุคคลของแต่ละประเทศต้องมีความสัมพันธ์และข้อพิพาทโต้แย้งซึ่งกันและกัน
  2. กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลเป็นกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ในประเทศต่าง ๆ กัน เป็นความเกี่ยวพันธ์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ของพลเมืองของประเทศซึ่งกระทำการเกี่ยวข้องกับคนต่างชาติ หรือระหว่างคนต่างชาติด้วยกันเองในขณะอยู่ในประเทศอื่น

* ตำรากฎหมายระหว่างประเทศบางเล่มมีกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีอาญาเพิ่มอีก 1 ประเภท

วิวัฒนาการของกฎหมายระหว่างประเทศ
ลักษณะทั่วไปของกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่มาของกฎหมายระหว่างประเทศ
ประเภทของกฎหมายระหว่างประเทศ
บทบาทของกฎหมายระหว่างประเทศ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com