Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญาพื้นฐานทางตะวันตกที่สำคัญ

แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มอัตถิภาวนิยม ที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา

1. แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียน คือ โรงเรียน เป็นแหล่งพัฒนาเสรีภาพของเอกัตบุคคล เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนได้ค้นพบ และรู้จักตนเองอย่างแท้จริง

2. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร

  1. มีความยืดหยุ่น ไม่กำหนดตายตัว
  2. เปิดให้มีวิชาเลือกอย่างกว้างขวางที่สุด เพื่อสนองตอบความต้องการ และความสนใจของผู้เรียน

 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน ได้แก่

  1. ให้ผู้เรียนได้สำรวจและค้นหาความสนใจที่แท้จริงของตนเอง แล้วเลือกเรียนตามวิธีการและเนื้อหาสาระที่ตนสนใจ
  2. ครูเป็นเพียงผู้คอยยั่วยุ หรือกระตุ้นให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้สิ่งที่ตนสนใจ

4. แนวคิดเกี่ยวกับการศึกษากับการพัฒนาคุณธรรม คือ โรงเรียนต้องกระตุ้นให้แต่ละบุคคลสำนึกได้ด้วยตนเอง ตระหนักในเสรีภาพ รู้จักเลือกแนวทางจริยธรรมของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อการเลือกนั้น การจัดการศึกษาด้านสุนทรียภาพเน้นการฝึกฝนให้ผู้เรียนสร้างงานด้านศิลปะตามแนวคิดของตนเองอย่างเสรี

ปรัชญาจิตนิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มจิตนิยมที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา
ปรัชญาสัจนิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มสัจนิยมที่นำมาใช้ในการจัดการศึกษา
ปรัชญาโทมัสนิยมใหม่กับการศึกษา
ปรัชญาประสบการณ์นิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มประสบการณ์นิยม
ปรัชญาอัตถิภาวนิยมกับการศึกษา
แนวคิดของนักปรัชญากลุ่มอัตถิภาวนิยม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com