เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การใช้สารกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องปลอดภัย

กองป้องกันและกำจัดศัตรูพืช กรมส่งเสริมการเกษตร

การขนส่งและการเก็บรักษา

  • แยกการขนส่งสารกำจัดศัตรูพืชจากสิ่งของอย่างอื่น โดยเฉพาะคน สัตว์ และอาหาร
  • เก็บสารกำจัดศัตรูพืชไว้ในภาชนะเดิมเท่านั้น อย่าถ่ายภาชนะโดยเด็ดขาด
  • ควรเก็บสารไว้ในโรงเก็บที่แยกจากที่พักโดยไม่ปะปนกับสิ่งของอื่นๆ หรืออาหาร ปลอดภัยห่างไกลจากเด็ก สัตว์เลี้ยง แหล่งกำเนิดไฟและไม่ชื้นแฉะ ควรติดป้ายเตือนและใส่กุญแจ

» ข้อปฏิบัติในการใช้สาร
» การขนส่งและการเก็บรักษา
» การทำลายวัตถุมีพิษและภาชนะบรรจุสาร
» อันตรายจากสารกำจัดแมลง
» การป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย