เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การเก็บเกี่ยวฝ้ายและมาตรฐานฝ้ายดอกของไทย

มาตรฐานฝ้ายดอกของไทย

การกำหนดมาตรฐานฝ้ายดอกของไทยพิจารณาจาก 2 ลักษณะ คือความยาวและความสะอาดของเส้นใยฝ้าย โดย

1. ความยาว แบ่งออกเป็น 4 มาตรฐานคือ

ก. ฝ้ายยาวมาก ได้แก่ฝ้ายที่มีความยาว 28 มม. ( 1 3/32 นิ้ว) หรือยาวมากกว่านี้
ข. ฝ้ายยาว ได้แก่ฝ้ายที่มีความยาว 27 มม. ( 1 1/16 นิ้ว)
ค. ฝ้ายสั้น ได้แก่ฝ้ายที่มีความยาวอยู่ระหว่าง 25-26 มม. (1-1 1/32 นิ้ว)
ง. ฝ้ายสั้นมาก ได้แก่ฝ้ายที่มีความยาว 24 มม. ( 15/16 - 31/32 นิ้ว)

2. ความสะอาด พิจารณาดังนี้

ก. สีของฝ้าย ฝ้ายที่ดีจะต้องมีสีขาวสะอาดตามธรรมชาติ สีไม่คล้ำเนื่องจากเปียกน้ำ และไม่มีจุดด่างเป็นสีอื่น เนื่องจากการทำลายของแมลงและจุลินทรีย์ต่าง ๆ

ข. สิ่งเจือปน ได้แก่สิ่งเจือปนตามธรรมชาติคือ เศษใบแห้ง เศษกิ่งก้านของฝ้ายรวมทั้งเมล็ดตาย (ฟันม้า)

การพิจารณาเรื่องความสะอาดแบ่งเป็น 3 ชั้น ดังนี้

ชั้นที่ 1 ได้แก่ฝ้ายที่มีสีขาวสะอาด และมีสิ่งเจือปนน้อยมาก
ชั้นที่ 2 ได้แก่ฝ้ายที่มีสีขาวสะอาดและมีสิ่งเจือปนปานกลาง
ชั้นที่ 3 ได้แก่ฝ้ายที่มีจุดด่างมีสีคล้ำ หรือมีสิ่งเจือปนอยู่มาก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย