เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

ข้าวโพดหวาน

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

  • ดินร่วน ดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนทราย
  • ความอุดมสมบูรณ์สูงมีปริมาณอินทรียวัตถุไม่น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์มากกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน และโพแทสเซียมที่แลกเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่า 40 ส่วนในล้านส่วน
  • การระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดี
  • ระดับหน้าดินลึก 25 - 30 เซนติเมตร
  • ค่าความเป็นกรดด่างระหว่าง 5.5 - 6.8
  • อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 24 - 35 องศาเซลเซียส
  • ปริมาณน้ำฝนกระจายสม่ำเสมอ 1,000-1,200 มิลลิเมตรต่อปี

» การเลือกพันธุ์
» การเตรียมดิน
» วิธีการปลูก
» การดูแลรักษา
» ศัตรูและการป้องกันกำจัด
» การเก็บเกี่ยว

  • จัดทำโดย : ดาราวรรณ ทวีศักดิ์บวรกุล

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย