เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

กลุ่มปอแก้ว

พันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำและรับรองพันธุ์ มีดังนี้

พันธุ์ต้นเขียว

เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เมื่อ พ.ศ.2514ลักษณะเด่น คือ มีผลผลิตเส้นใยแห้งสูงในสภาพไร่ของเกษตรกร เท่ากับ 312 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้งและเจริญเติบโตได้ดีในดินเลว

ข้อจำกัด คือ อ่อนแอมากต่อโรคโคนเน่าและเพลี้ยจักจั่น

พันธุ์เขียวใหญ่

เป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เมื่อ พ.ศ.2519ลักษณะเด่น คือ เจริญเติบโตเร็ว และมีผลผลิตเส้นใยแห้งในสภาพไร่ของเกษตรกรสูงเท่ากับ 319 กิโลกรัมต่อไร่

ข้อจำกัด คือ อ่อนแอต่อโรคโคนเน่าและเพลี้ยจักจั่น

พันธุ์โนนสูง 2

เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตรเมื่อ พ.ศ. 2527 ลักษณะเด่น คือ มีผลผลิตเส้นใยแห้งในสภาพไร่ของเกษตรกร 377 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าพันธุ์ ต้นเขียวและเขียวใหญ่ ร้อยละ 21 และ 19 ตามลำดับ มีปฏิกิริยาต่อโรคโคนเน่า ในระดับอ่อนแอปานกลางดีกว่าพันธุ์ต้นเขียวและเขียวใหญ่

ข้อจำกัด คือ อ่อนแอต่อเพลี้ยจักจั่นและหักล้มในสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง

พันธุ์ขอนแก่น 50

เป็นพันธุ์รับรองของกรมวิชาการเกษตร เมื่อ พ.ศ. 2539 ลักษณะเด่น คือ มีผลผลิตเส้นใยแห้งในสภาพไร่ของเกษตรกรเท่ากับ 403 กิโลกรัมต่อไร่ มากกว่าพันธุ์โนนสูง 2 ร้อยละ 18  ทนทานต่อเพลี้ยจักจั่นดีกว่าพันธุ์โนนสูง 2  ออกดอกเร็ว กว่าพันธุ์โนนสูง 2 ประมาณ 10 วัน

ข้อจำกัด คือ หักล้มในสภาพที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และอ่อนแอปานกลางต่อโรคโคนเน่า

จัดทำโดย : ดาราวรรณ ทวีศักดิ์บวรกุล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย