เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์รับรอง

กรมวิชาการเกษตร

พันธุ์ : รังสิต 1

วันที่รับรอง : 28 กันยายน 2524
ประเภทพันธุ์ : พันธุ์รับรอง

ได้นำเชื้อพันธุกรรมมาจากแหล่งต่าง ๆ ในปี พ.ศ.2519 ผสมเข้าด้วยกันตามการคาดคะเนว่าจะให้ได้พันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อน ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นจำนวน 147 พันธุ์ ในปี พ.ศ. 2520 แล้วนำไปทดสอบเปรียบเทียบและคัดเลือกพันธุ์ในสถานี ทดลองและในไร่กสิกรที่เป็นแหล่งปลูกข้าวโพดฝักอ่อนในท้องถิ่นต่าง ๆ 4 ปี พบว่าได้พันธุ์ข้าวโพดไร่ที่ดีกว่าข้าวโพดพันธุ์ ต่าง ๆ ที่กสิกรใช้ปลูกมาแล้ว โดยให้ผลผลิตสูงกว่ามีคุณภาพดีกว่า ได้มาตรฐานตามที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการ

ลักษณะทางการเกษตร : เป็นพันธุ์ที่เหมาะสำหรับปลูก เพื่อเก็บฝักอ่อน อายุเก็บเกี่ยว 110 - 120 วันให้ผลผลิตสูง น้ำหนักสดของฝักอ่อนที่ปอกเปลือกแล้วประมาณ 150 กิโลกรัมต่อไร่ ทรงต้นและการเจริญเติบโตแข็งแรงดี ขนาด สี ตลอดจนรูปร่างของฝักสด ที่ ปอกเปลือกแล้วได้มาตรฐานสูง ตรงตามความต้องการของตลาด ( ขนาด 1.0 - 1.5 x 4.0 - 9.0 ซม.) ให้จำนวนฝัก 2 - 3 ฝักต่อต้น น้ำหนักฝักสด 1 กิโลกรัม จะมีฝักอ่อนปอกเปลือกแล้ว 12 - 13 ฝักแนะนำสำหรับเกษตรกรในเขตเกษตรก้าวหน้าที่มีการชลประทานดีปลูกเป็นการค้า และเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋อง

ลักษณะดีเด่น : ผลผลิตสูง ลำต้นแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว ให้น้ำหนักฝักสดก่อนปอกเปลือกต่อไร่สูง ให้น้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้วต่อไร่สูง ต้นมีการเจริญเติบโตแข็งแรงดี

ข้อจำกัด : สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี หากพื้นที่นั้นมีน้ำอุดมสมบูรณ์พอเพียง

ผลผลิต : น้ำหนักฝักสดก่อนปอกเปลือก 800 - 1,000 กก./ไร่ น้ำหนักฝักสดหลังปอกเปลือกแล้ว100 - 175 กก./ไร่

จัดทำโดย : ดาราวรรณ ทวีศักดิ์บวรกุล

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย