เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

พืชไร่

ปาล์มน้ำมัน พันธุ์สุราษฎร์ธานี 7

ปาล์มน้ำมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและมีศักยภาพในการแข่งขันสูงทั้งด้านการผลิตและการตลาด ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี กรมวิชาการเกษตร ได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันตั้งแต่ปี 2530 จนถึงปัจจุบันได้ปาล์มน้ำมันลูกผสมที่มีลักษณะดีเด่นและได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร เป็นพันธุ์แนะนำจำนวน 6 พันธุ์ ได้แก่ ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 1 - ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 6

สำหรับในปี 2553 ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ได้ประสบความสำเร็จในการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 1 พันธุ์ใช้ชื่อว่า “ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7”

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ได้จากการผสมข้ามระหว่างพ่อพันธุ์ T159/398 กลุ่มแทนซาเนีย กับแม่พันธุ์ D78/193 กลุ่มเดลิดูรา เมื่อปี 2544 ได้มีการปลูกทดสอบร่วมกับปาล์มน้ำมันคู่ผสมอื่นๆ จำนวน 23 คู่ผสม โดยใช้พันธ์ลูกผสมสุราษฎร์ธานี 3 เป็นพันธุ์เปรียบเทียบในแปลงทดลองที่ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมัน สุราษฎรธานีระหว่างปี 2546 – 2552 จนได้พันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 ที่มีศักยภาพตามต้องการ

ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 มีลักษณะเด่น คือ ให้ผลผลิตทะลายสดสูงเฉลี่ย 3,646 กก./ไร่/ปี ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 6.6 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตน้ำมันดิบสูงเฉลี่ย 881 กก./ไร่/ปี สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร 17 เปอร์เซ็นต์ ร่วมทั้งยังมีเปอร์เซ็นต์เนื้อในต่อผลสูง โดยมีเนื้อในต่อผลเฉลี่ย 11 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน เป็นพันธุ์ที่มีเนื้อในหนา กะลาบาง

ปัจจุบันศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี ได้เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมสุราษฎร์ธานี 7 เพื่อรองรับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งในช่วง ระหว่าง ปี 2553 – 2554 นี้ คาดว่าจะสามารถผลิตเมล็ดงอกได้ไม่น้อยกว่า 100,000 เมล็ด และในปีต่อไปคาดว่าจะสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นถึง 200,000 เมล็ด

เรียบเรียงโดย
นายสุฤชัย คล้ายเชียงราก ศูนย์สารสนเทศ

ข้อมูลจาก : จดหมายข่าวผลิใบ
ปีที่ 14 ฉบับที่ 11 ประจำเดือนธันวาคม 2554 กรมวิชาการเกษตร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย