เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

ข้าวเหนียวแพร่ 1

สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร

ข้าวเหนียวแพร่1ได้มาจากการผสมเดี่ยวระหว่างข้าวสายพันธุ์ IR 2061-214-3-14-8 กับพันธุ์ กข 4 พร้อมทั้งปลูก คัดเลือกลูกผสมชั่วที่ 1 ที่สถานีทดลองข้าวขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2518 แล้วนำไปปลูกคัดเลือกข้าวลูกผสมชั่วที่ 2-7 แบบ สืบตระกูล ที่ศูนย์วิจัยข้าวแพร่ เมื่อ พ.ศ. 2519 - 2525

จากนั้นนำไปปลูกศึกษาพันธุ์เมื่อพ.ศ. 2526 - 2529 และ นำเข้า แปลงทดลองเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี พ.ศ. 2530 หลังจากนั้นจึงปลูกทดสอบเปรียบเทียบ ผลผลิตระหว่างสถานี เครือข่าย ศูนย์วิจัยข้าวแพร่และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เมื่อ พ.ศ. 2531 - 2535

นอกจากนี้ได้นำไปปลูกทดสอบเปรียบ เทียบผลผลิตในนาเกษตรกรเมื่อ พ.ศ. 2534 - 2535 และ ได้รับการ พิจารณาเป็นสายพันธุ์ ดีเดีน พร้อมทั้งเสนอปลูกเป็น พันธุ์ดัก เมื่อพ.ศ.2536 ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2537 และให้ชื่อว่า " ข้าวเหนียวแพร่ 1 "

ลักษณะประจำพันธุ์

ข้าวเหนียวแพร่ 1 เป็นข้าวเหนียวนาสวนไม่ไวต่อช่วงแสง ดันสูงประมาณ 120 เซนติเมตร ทรงกอตั้งต้นแข็งใบสีเขียวมีขน การแก่ของใบค่อนข้างช้ากาบใบและ ปล้องสีเขียว ใบธงตั้งคอรวงยาวรวงยาว และ แน่นระแง้ค่อนข้างถี่ ข้าวเปลือกเรียว ยาวสีน้ำตาลยอดเมล็ดสีฟางขนาดยาว10.50 มิลลิเมตร กว้าง 3 มิลลิเมตร และหนา 2.20 มิลลิเมตร ข้าวกล้องสีขาวขนาดยาว 7.43 มิลลิเมตร กว้าง 2.40 มิลลิเมตรและ หนา 1.86 มิลลิเมตร มีอายุเก็บเกี่ยว 120-130 วัน และให้ผลผลิตประมาณ 600-700 กิโลกรัมต่อไร่ระยะพักตัวของเมล็ด 6 สัปดาห์

ลักษณะเด่น

 1. มีความต้านทานต่อโรคและแมลงที่สำคัญหลายชนิด
  - มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
  - มีความต้านทานโรคไหม้
  - มีความต้านทานโรคขอบใบแห้ง
  - มีความต้านทานโรคใบหงิก
 2. ให้ผลผลิตสูงในฤดูนาปีทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและฤดูนาปรัง
 4. คุณภาพการสีดีมาก
 5. คุณภาพการหุงต้มดีได้ข้าวสุกนุ่มเหนียว

คำแนะนำ

 • แนะนำให้ปลูกในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือในแหล่ง ที่ปลูกข้าวพันธุ์ กข 10
 • ในแหล่งที่มีเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลโรคไหม้และโรคใบหงิกระบาด ควรใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคและแมลง ร่วมด้วยตามคำแนะนำ เพื่อป้องกันความเสียหาย
 • ค่อนข้างไม่ต้านทานต่อแมลงบั่ว
 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยดี ให้ผลผลิตสูงที่ระดับปุ๋ย 15 กิโลกรัมไนโตรเจนต่อไร่

เรียบเรียง : สมพล อุชชิน : ระรื่น บุญดวง
ที่มา : เอกสารของศูนย์วิจัยข้าวแพร่ สถาบันวิจัยข้าว เสนอต่อคณะอนุกรรมการปรับปรุงพันธุ์และ ขยายพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย