เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ข้าวและธัญพืช

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

กรมส่งเสริมการเกษตร

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 ได้จากการผสมพันธุ์ระหว่างข้าวหอมพันธุ์นางมล เอส-4(แม่)ของไทย กับสายพันธุ์ไออาร์ 841-85-1-1-2 (พ่อ) ที่สถานีทดลองข้าวคลองหลวง เมื่อ พ.ศ.2526

 • พ.ศ. 2527-2532 ปลูปและคัดเลือกข้าวพันธุ์ผสมชั่วที่ 1 ถึงชั่วที่ 8 จนได้สายพันธุ์ KLG83055-1-1-1-2-1-4
 • พ.ศ. 2533-2534 ปลูกศึกษาพันธุ์ และเปรียบเทียบผลผลิตภายในสถานี
 • พ.ศ. 2535-2540 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตระหว่างสถานีที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี สถานีทดลอง ข้าวคลองหลวง บางเขน สุพรรณบุรีและราชบุรี
 • พ.ศ. 2537-2539 ปลูกเปรียบเทียบผลผลิตในนาเกษตรกรที่จังหวัดปทุมธานี สระบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี และนนทบุรี พร้อมทั้งศึกษาเสถียรภาพของผลผลิต ที่ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานีและพิษณุโลก สถานี ทดลองข้าวคลองหลวง ราชบุรี สุพรรณบุรี ชัยนาท และโคกสำโรง

วันที่ 27 ตุลาคม 2540 กรมวิชาการเกษตรพิจารณาให้เป็นพันธุ์รับรอง โดยให้ชื่อว่า ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1

ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 นอกจากจะเป็นข้าวหอมที่มีคุณภาพในการหุงต้ม และรับประทานคล้าย ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แล้ว ยังมีลักษณะต้นเตี้ย ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อีกทั้งยังค่อนข้างต้านทานโรค และแมลงที่สำคัญหลายชนิด ได้แก่ โรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาว จึงเป็นพันธุ์ที่เหมาะ สำหรับแนะนำให้เกษตรกรปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณข้าวหอมให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด

ลักษณะประจำพันธุ์

 • เป็นข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง มีอายุนับจากวันตกกล้าถึงวันเก็บเกี่ยว ประมาณ 118 วัน เมื่อปลูกใน ฤดูนาปรัง และ 125 วันในฤดูนาปี
 • ลำต้นค่อนข้างเตี้ย สูงประมาณ 110 ซม. ทรงกอตั้ง ฟางแข็ง ใบสีเขียว ใบธงยาวปานกลาง และค่อนข้างตั้ง คอรวงสั้น รวงยาวแน่น และระแง้ถี่
 • เมล็ดข้าวเปลือกยาวเรียว สีฟาง บางเมล็ดก้นจุด ยาว 10.6 กว้าง 2.7 และหนา 2.0 มม. เมล็ดข้าวกล้องยาว 7.8 กว้าง 2.3 และหนา 1.8 มม. มีระยะพักตัว 5-6 สัปดาห์
 • มีคุณภาพในการสีดี เมล็ดข้าวสารใส เป็นท้องไข่น้อย ทำข้าว 100 % ได้
 • เป็นข้าวที่มีปริมาณอมิโลสต่ำ เมื่อเป็นข้าวสุกมีลักษณะนุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม

ลักษณะดีเด่น

 • เป็นพันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง
 • มีคุณภาพเมล็ดในการหุงต้ม และรับประทาน คล้ายข้าวขาวดอกมะลิ 105
 • ให้ผลผลิตสูง เฉลี่ย 650 กก./ไร่ ในฤดูนาปี และ 591 กก./ไร่ ในฤดูนาปรัง
 • ค่อนข้างต้านทานโรคไหม้ โรคขอบใบแห้ง และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
 • ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนดี

ข้อควรระวัง

ค่อนข้างไม่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและเพลี้ยจักจั่นสีเขียว ซึ่งเป็นพาหะของโรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม

ไม่ควรปลูกในพื้นที่ติดต่อกันเป็นบริเวณกว้าง และซ้ำที่เดิมเป็น เวลานาน ควรสลับด้วยพันธุ์อื่นซึ่งต้านทานต่อโรคและแมลงดี โดยเฉพาะ พันธุ์ที่ต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพื่อป้องกันการระบาดทำลายจากศัตรู ดังกล่าว

แหล่งแนะนำ

แนะนำให้ปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาค ตะวันออก

 • สถานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าวเจ้าหอมคลองหลวง 1 ของสถาบันวิจัยข้าว
 • ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 (02) 5771688-9
 • สถานีทดลองข้าวคลองหลวง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12100 (02) 5290713
 • สถานีทดลองข้าวบางเขน ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (02) 5790141-2
 • สถานีทดลองข้าวราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000 (032) 337407
 • สถานีทดลองข้าวสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 (032) 511276

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย