ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

พราหมณ์ในแผ่นดินสยาม

เส้นทางจาริกของพราหมณ์
ความแพร่หลายของพราหมณ์ในแหลมมลายู
พิธีตั้งเมืองของท้าวโคตร
ประเพณีของพราหมณ์ฯ
ข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร

“นับเวลาอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ ปีที่ศาสนาได้อุบัติและได้ครองลัทธิประเพณีของประชาชนชาวทวีปหรือประเทศอินเดียในปัจจุบันสืบเนื่องตกทอดตลอดมา แม้จนกระทั้งบัดนี้ ก็มีอยู่เกือบค่อนประเทศ ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า “ศาสนาฮินดูอิซม์”

ต่อมา เมื่อเกิดศาสนาพุทธขึ้นในย่านเดียวกันของโลก คือชมพูทวีป และมีชาวฮินดูมาก่อนได้หันมานับถือศาสนาพุทธมากขึ้น พยานเหตุการณ์ที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้คือ หลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานได้เพียงเจ็ดวัน ก็ตั้งเค้าว่าจะเกิดแย่งพระสรีรธาตุของพระองค์ขึ้นแล้วและเหตุการณ์นับวันจะรุนแรงขึ้นตามลำดับ เพราะฉะนั้นหลังจากได้ถวายพระเพลิงของพระองค์ที่ที่นครป่าหมากหรือเมืองกุสินาราเสร็จแล้ว ก็มีโทณพราหมณ์ต้องกระทำการแจกจ่ายถวายแก่กษัตริย์เมืองต่างๆ ไปเท่าที่จะทำได้ ส่วนสัมภินนธาตุ คือส่วนที่แตกหัก ก็ตวงด้วยทะนานเล็กๆ ให้ไปแต่ส่วนที่สำคัญ คือ พระเขี้ยวแก้วเบื้องขวา ๑ องค์ เบื้องซ้ายอีก ๑ องค์ ซึ่งเราเรียกกันต่อมาว่า “พระทันตธาตุ” นั้น พระเขมะเถระซึ่งเป็นพระสาวกอาวุโสได้กำบังผู้คนที่ห้อมล้อมนำออกมาได้เพื่อจะได้นำไปถวายพระมหากษัตริย์จากแว่นแค้วนภาคกลางและภาคใต้ชมพูทวีปบ้างต่อมาความลับเรื่องนี้ถูกเปิดเผยหลังจากกาลเวลาล่วงมาถึง ๘๐๐ ปี ว่าพระทันตธาตุได้ตกไปอยู่ที่เมืองทันตปุระ ทำให้กษัตริย์เมืองอื่นๆ คือ พระเจ้าขรีราภราชแห่งเมืองรัฐมคธ และรัฐกาลิงค์ ยกกองทัพใหญ่มาแย่งชิงที่เมืองปาตาลีบุตร เพราะขณะนั้นพระทันตธาตุได้ถูกเคลื่อนย้ายมาไว้ที่เมืองนั้นแล้ว แต่กษัตริย์แห่งรัฐกาลิงค์รบแพ้พระเจ้าลิวราชแห่งปาตาลีบุตร

ต่อมาทันตธาตุถูกเคลื่อนย้ายมาประดิษฐานไว้ที่เกาะลังกา เหตุการณ์หลังจากนั้นเป็นเรื่องยืดยาวจับเอาเป็นว่าพระทันตธาตุของพระพุทธเจ้าลอยทะเลมาประดิษฐ์ติดอยู่ที่หาดทรายแก้วของเผ่าเนกรีตอสในสมัยนั้น และพระสารีริกธาตุอยู่ที่นั้นชั่วกาลเวลาหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประกาศอยู่ในหนังสือตำนานพระบรมธาตุแล้ว เหตุการณ์ที่ทำให้ถึงกษัตริย์เมืองต่าง ๆทำศึกสงครามกัน ทหารผู้คนล้มตายเหลือคณานับนั้น แสดงให้เห็นว่าความสำคัญของพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวกับนับถือเลื่อมใสมีมากขึ้นรวดเร็วอย่างมหาศาล จนถึงกับทำให้ศาสนาหรือลัทธิอื่นๆ ในชมพูทวีปหวั่นไหวในความอยู่รอดของตนไปตามๆ กัน”

“ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จเข้าสู่ปรินิพานไม่นานศาสนาพราหมณ์ที่ครองความเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจของชาวฮินดูมาก่อนเป็นพันๆ ปีก็เริ่มรู้สึกหวั่นไหวเพราะได้เห็นศาสนาพุทธแพร่หลายลุกรวดเร็วกระจายออกไปทั่วสารทิศในชมพูทวีปราวกับไฟไหม้ป่าจึงทำให้พราหมณ์ผู้อาวุโสทั้งหลายต่างรู้สึกว่าจะต้องหาทางยับยั้งหรืออย่างน้อยก็ให้เคียงคู่ขนานกันไปกับศาสนาพุทธ และจะจำกัดวงอยู่แต่ในชมพูทวีปแห่งเดียวก็ไม่ได้ ควรขยายเผยแพร่ออกไปยังดินแดนต่างทวีปด้วยความคิดนี้ถือเป็นหลักการปฏิบัติอันสำคัญยิ่งของศาสนาพราหมณ์ในสมัยเมื่อประมาณ ๒,๐๐๐ ปี มาแล้วจึงดำเนินการเผยแพร่ตามแบบพิธีพราหมณ์ โดยส่วนใหญ่ก็มุ่งไปทางตะวันออก (ตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย)”

อ่านต่อ >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย