ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ความดีที่ไม่สิ้นสุด ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ
ด้วยการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ

การปลูกถ่ายอวัยวะ คืออะไร

                 การปลูกถ่ายอวัยวะคือ การผ่าตัดนำอวัยวะใหม่เปลี่ยนแทนอวัยวะเดิม ที่เสื่อมสภาพจนไม่สามารถทำหน้าที่ต่อไปได้ และการผ่าตัดนั้นจะเป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยในระยะสุดท้าย เพื่อให้อวัยวะใหม่นั้นทำงานแทนอวัยวะเดิม อวัยวะใหม่ที่สามารถนำมาปลูกถ่าย ได้แก่ หัวใจ ตับ ไต ปอด ตับอ่อน ลิ้นหัวใจ กระดูก ฯลฯ

อวัยวะใหม่ได้มาจากไหน

                  1. ได้มาจากผู้ที่แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ ไว้กับศูนย์รับบริจาคอวัยวะฯ และเสียชีวิตด้วยสาเหตุ ภาวะสมองตาย คือภาวะที่สมองถูกทำลายจนสูญเสียการทำงานโดยสิ้นเชิงถาวร ไม่มีหนทางที่จะเยียวยารักษาได้ ด้วยสาเหตุต่างๆ ดังนี้
-การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง
-เส้นเลือดแตกในสมอง
-เลือดออกในช่องสมอง
-เนื้องอกของสมอง
การวินิจฉัยสมองตาย ต้องกระทำโดยองค์คณะแพทย์ไม่น้อยกว่า 3 คน
                   2. ได้มาจากผู้บริจาคขณะที่มีชีวิตอยู่ (อวัยวะบางชนิด เช่น ไต ไขกระดูก เป็นต้น) ผู้บริจาคและผู้รับบริจาคต้องเป็นญาติโดยสายเลือด หรือคู่สมรสกันเท่านั้น ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย จะเป็นองค์กรกลางในการประสานงาน และจัดสรรอวัยวะที่ได้รับบริจาค ไปให้ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายใหม่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาคที่สุด

ข้อกำหนดในการรับบริจาค

1. ผู้บริจาคอวัยวะต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี
2. เสียชีวิตจาก ภาวะสมองตายด้วยสาเหตุต่างๆ
3. ปราศจากโรคติดเชื้อ โรคมะเร็ง และเชื้อที่ถ่ายทอดทางการปลูกถ่ายอวัยวะ เช่น ไวรัสตับอักเสบชนิดบี ไวรัสเอดส์ ฯลฯ
4. ไม่เป็นโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน หัวใจ โรคไต ความดันโลหิตสูง และไม่ติดสุรา
5. อวัยวะที่นำไปปลูกถ่ายต้องทำงานได้ดี

ท่านสามารถแจ้งความจำนงเพื่อบริจาคอวัยวะได้ที่...
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย
อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ชั้น5
ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 1666

หัวใจ
ตับ
ไต
ปอด
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ