Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

พลังงาน

       ในการดำรงชีวิตประจำวันของคนเรา จำเป็นต้องอาศัย สิ่งที่ทำให้การดำรงชีวิตเป็นไปตามความต้องการ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น อำนวยความสะดวกคนส่วนใหญ่และส่วนบุคคล เช่น ต้องมีไฟฟ้า ประปา ถนน สวนสาธารณะ หอสมุดประชาชน โรงพยาบาล และอื่น ๆ ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ย่อมต้องอาศัยกลไกลในการขับเคลื่อนระบบให้ดำเนินไปตามความต้องการของผู้ใช้ สิ่งที่ใส่เข้าไปในระบบเพื่อให้ทำงานได้ คือ พลังงานรูปแบบต่าง ๆ มนุษย์มีการใช้พลังงานเกือบตลอดเวลาที่มีชีวิตโดยพลังงานที่ใช้นี้มีรูปแบบต่าง ๆ กันและสามารถเปลี่ยนรูปไปมาได้ รูปพลังงานสามารถจำแนกได้ คือ พลังงานความร้อน พลังงานแสง พลังงานเสียง พลังงานเคมี พลังงานไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์

ความหมายของพลังงาน
ความสำคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต
ปิโตรเลียม (Petroleum)
ก๊าซธรรมชาติ
ถ่านหิน
แก๊สโซฮอล์ (Gasohol)
พลังงานหมุนเวียน
พลังงานความร้อนใต้พิภพ
พลังงานแสงอาทิตย์
เชื้อเพลิงมวลชีวภาพแบบดั้งเดิม
พลังงานลม
พลังงานไฟฟ้า
พลังงานนิวเคลียร์
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน
การใช้เครื่องยนต์ให้ประหยัดพลังงาน
การอนุรักษ์พลังงาน
 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com