ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสุขให้แก่โลก

 

     พระพุทธศาสนาหลักคำสอนตามอริยสัจ 4 มีความสุขแก่ตนเอง และสังคม การปฏิบัติตามคำสั่งสอนจะสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้ดังนี้

1. พระพุทธศาสนาสอนไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ตามหลักคำสอน ศีล 5 การละเว้นประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม 5 มีความเมตตา ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตจึงจะเกิดความสงบสุข

2. พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเมตตากรุณา จะพูด จะทำ จะคิด มีจิตประกอบด้วยเมตตา ให้ถือว่ามนุษย์ในโลกนี้ก็ล้วนเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายด้วยกันทั้งสิ้น ตามหลักคำสอนแผ่เมตตา “สัพเพ สัตตา” จงมีความสุขกายสุขใจ

3. พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเสียสละ ตามคำสอนไม่ให้เป็นคน โลภ โกรธ หลง ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพียงอย่างเดียว และยังรู้จักสงเคราะห์แก่ผู้อื่น การให้ทาน การบริจาค การเสียสละ อื่น ๆ

4. พระพุทธศาสนาสอนให้มีความอดทน หลักธรรม “ขันติ” คือ ความอดทน และ“อนัตตา” คือ ไม่ยึดในตัวตนมากเกินไป ดังนั้นคนเราจะมีความอดกลั้นและจะต้องเป็นคนยึดมั่นในตัวตนมากเกินไป จึงจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

5. พระพุทธศาสนาสอนให้เอาชนะความชั่วด้วยความดี ดังพุทธสุภาษิต เอาชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ เอาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ เอาชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการพูดความจริง เอาชนะเวรด้วยการไม่ จองเวร เป็นต้น

สรุป : พระพุทธศาสนาปัจจุบันได้เผยแผ่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มยอมรับนับถือพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนา ได้พิสูจน์ในสังคมโลกประจักษ์แล้วว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี และช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดแก่ชาวโลกได้อีก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย