ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ

       บุคลิกภาพ เป็นคุณลักษณะของบุคคล แต่ละคนที่แสดงพฤติกรรมทั้งด้านร่างกายที่มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอก และด้านจิตใจที่ซ่อนอยู่ภายในไม่อาจมองเห็น หรือหยั่งรู้ได้ ทำให้บุคคลมีความแตกต่างกัน บุคลิกภาพมีความสำคัญ เพราะส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะเป็นสังคม ที่น่าอยู่ เป็นสุข หรือเป็นสังคมที่ไม่น่าอยู่ไม่เป็นสุข และยังส่งผลให้เกิดความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของบุคคลได้อีกด้วย

ความเป็นมนุษย์นั้น จะมีสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันอยู่หลายประการ แต่ในความเหมือนหรือความคล้ายคลึงกันนั้นจะปรากฏความแตกต่างกันอยู่หลายประเภทเช่นกัน โดยอาจพิจารณาจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ วัฒนธรรม เป็นกลุ่มวิถีการดำเนินชีวิต ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถแยกความแตกต่างของมนุษย์ออกไปเป็นกลุ่ม ๆ นอกเหนือจากนี้ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่แยกความแตกต่างของมนุษย์ออกได้เป็นรายบุคคล สามารถแสดงคุณลักษณะได้อย่างชัดเจน คือ “บุคลิกภาพ”

บุคลิกภาพ มักมีส่วนสำคัญในการเลือกอาชีพ เมื่อเรารู้และเข้าใจในรูปแบบใด หรือ อุปนิสัยส่วนตัวต่าง ๆ เราก็จะสามารถเข้าใจได้มากขึ้น ว่าอาชีพที่เราต้องการจะเป็นที่เหมาะสมกับความเป็นตัวเรานั้นคืออะไร สามารถเลือกประกอบอาชีพต่าง ๆ เหล่านั้นได้ดี แต่ทั้งนี้ก็มิได้หมายความว่า บุคคลในกลุ่มต่าง ๆ จะต้องประกอบอาชีพดังที่กำหนดไว้เสมอไป ต้องดูองค์ประกอบแวดล้อม คนที่มีบุคลิกภาพในแต่ละประเภท อาจจะสามารถประกอบอาชีพอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ ซึ่งอาจมีความคล้ายคลึง หรือแตกต่างกับกลุ่มอาชีพนั้น ๆ ขึ้นอยู่กับความพอใจ ความฝัน ความต้องการ และความจำเป็นในด้านต่าง ๆบุคลิกภาพ เป็นลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลที่แสดงออก โดยพฤติกรรมของบุคคลนั้น ต่อสิ่งแวดล้อมที่ตนกำลังเผชิญอยู่ และเป็นพฤติกรรมที่มีความคงเส้นคงวา บุคลิกภาพมีความสำคัญ มีผลอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ หรือความล้มเหลวของบุคคล ทั้งส่วนตน ครอบครัว การงาน การเข้าสังคม มีอิทธิพลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น ซึ่งส่งผลต่อการยอมรับนับถือ การให้ความร่วมมือ การสนับสนุน ความไว้วางใจจากผู้อื่น แม้ว่าบุคลิกภาพเป็นพฤติกรรมที่มีความคงเส้นคงวา แต่สามารถปรับเปลี่ยน แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาได้ โดยขจัดบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ ให้เป็นผู้มีคุณภาพและคุณสมบัติของบุคคลที่สูงขึ้น จนเป็นที่ยอมรับนับถือเลื่อมใส ของบุคคลที่เราสัมผัสด้วย ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ ความเจริญก้าวหน้า ทั้งด้านส่วนตัว ครอบครัว องค์กร อาชีพการงาน อันเป็นความสำเร็จสูงสุดของชีวิตบุคคลได้

ความหมายของบุคลิกภาพ
ความสำคัญของบุคลิกภาพ
องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ
ประเภทของบุคลิกภาพ
แบบของบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์
บุคลิกภาพกับการเลือกอาชีพ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย