ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

      ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น หมายถึง ประเพณีนิติธรรมและพิธีต่าง ๆ ที่ได้รับช่วงปฏิบัติติดต่อกันมาแต่ครั้งโบราณเป็นลำดับ ฉะนั้น ก่อนที่จะเข้าใจถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือโดยแท้จริง จะต้องเข้าใจประวัติความเป็นมาของเรื่องแต่ละสาขาโดยสังเขปอันได้แก่ ประเพณีนิติธรรมและพิธีการต่าง ๆ

เมื่อรวมกันได้ก่อให้เกิดเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือนั้น มีอยู่มากมายหลายอย่าง สืบกันมาแต่ครั้งโบราณพร้อมด้วยเหตุผล ไม่ในทางมารยาทก็ในทางความรู้สึก หรือไม่ก็ทางก่อให้เกิดประโยชน์ หรือหลายประการรวมกันในปัจจุบันนับว่าแพร่หลายไปทั่วโลกในประเทศที่มี กองทัพเรือ บางอย่างก็มีปรากฏไว้เป็นลายลักษณ์อักษร บางอย่างก็ไม่มี

ประเพณีต่าง ๆ ไม่มีผลในทางบังคับเหมือนกฎหมายก็จริง แต่ก็เป็นที่ทราบและนิยมปฏิบัติกันมาก และทุกชาติทุกภาษาต่างก็มีประเพณีของตนเองไม่เหมือนกัน บางชาติอาจจะรับมาจากอีกชาติหนึ่ง และดัดแปลง บางสิ่งบางอย่างให้เหมาะสม แต่โดยเฉพาะประเพณีอันเกี่ยวกับทหารเอแล้ว ส่วนใหญ่มีความคล้ายคลึงกัน ถึงแม้จะมีประเพณีอีกเป็นอันมากที่ยังไม่ได้รับรองเป็นทางการก็ตาม แต่ทหารเรือของประเทศทั้งหลายก็ไม่ยอมให้ประเพณีเหล่านั้นเปลี่ยนไป หรือ ทอดทิ้งละเลยให้สูญไปเสีย และเป็นหน้าที่ของผุ้ที่มามีชีวิตเป็นทหารเรือชั้นหลังทุกคน จะต้องพยายามศึกษาให้รู้และปฏิบัติตาม ดังที่ท่านนายพลเอตรีอาลเบอร์ด กลีฟส์ สหรัฐนาวี ได้กล่าวไว้ว่า เราผู้สืบต่อมาชั้นหลังอาจจะกล่าวไม่ได้ทีเดียวหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเราก็จะเป็นผู้มีส่วนจรรโลงความรุ่งเรืองนี้ไว้ ?” การที่จะเป็นผู้มีวินัยดีย่อมเกิดจากการปฏิบัติตามแบบแผนที่ดีและแบบแผนธรรมเนียมที่ดีเหล่านี้จะคงอยู่ได้ก็ด้วยการร่วมมือกันปฏิบัติทั่วทุกคน ทั้งนายทหารและทหาร โดยเฉพาะผู้น้อยควรลงมือปฏิบัติก่อนเสมอ

 

โดยที่ราชนาวีไทยของเราได้ถือเอาแบบอย่างราชนาวีอังกฤษเป็นหลัก ขนบธรรมเนียมต่าง ๆ จึงคล้ายคลึงกัน ซึ่งขนบธรรมเนียมของอังกฤษส่วนใหญ่ได้นิยมปฏิบัติกันแพร่หลายในหมู่ชาวเรือทั่วโลกในขณะนี้

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย