สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ระบอบรัฐธรรมนูญ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

(Constitutionalism and Thai Constitutions)

รัฐธรรมนูญเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย การศึกษารัฐธรรมนูญนอกจากจะทำให้ทราบถึงโครงสร้างการปกครองของประเทศแล้ว ยังทำให้เรามีความรู้เรื่องวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองของประเทศนั้นๆ ด้วย

การศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้เข้าใจถึงการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญนิยม เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญนิยมที่ใช้ในระบบการเมือง การปกครอง และเพื่อให้มีความรู้และทักษะในการศึกษารัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญนิยม มีความรู้ความเข้าใจสามารถวิพากษ์วิจารณ์และวิเคราะห์รัฐธรรมนูญของไทยได้ เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญโดยสามารถแสดงความเห็นแนะแนววิธีการที่จะคงไว้ซึ่งการปกครองระบอบรัฐธรรมนูญ ในระบบการเมืองการปกครองของไทย

| หน้าถัดไป »

ความหมายของรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
การบัญญัติ การบังคับใช้ และการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญ กับการปกครองของประเทศอื่นๆ
รัฐธรรมนูญกับการปกครองของไทย
เปรียบเทียบรัฐธรรมนูญไทย
บรรณานุกรม

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย