สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์สังคม

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่สลับซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เนื่องจากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีระบบความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนกว่าสัตว์สังคมอื่น ๆ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อาจจำแนกออกได้ดังนี้

1. ความต้องการทางชีวภาพ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใน การมีชีวิตรอด เช่น

ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และการผักผ่อนนอนหลับ เป็นต้น หากมนุษย์มิได้รับสิ่งสนองความต้องการทางชีวภาพ จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

2. ความต้องการทางกายภาพ

เป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะอำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต เช่น ความต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกในเคหสถาน เป็นต้น

3. ความต้องการทางด้านจิตใจ เมื่อมนุษย์แต่ละคนอยู่ในสังคม

ย่อมมีความต้องการอื่น ๆ เพิ่ม มากขึ้นนอกเหนือไปจากความต้องการทางชีวภาพ ความต้องการเหล่านี้อาจมีมากหรือน้อยตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ต้องการความรัก ความนับถือ และการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ การมีเพื่อน และการมีครอบครัว เป็นต้น การได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการทางจิตใจ จะสร้างเสริมให้สมาชิกมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

4. ความต้องการทางด้านสังคม การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมมีความต้องการที่จะร่วม

สร้างระบบความสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมของตนดำรงอยู่ได้ ที่สำคัญ ได้แก่ ความต้องการที่จะมีระบบการสื่อสาร ระบบการผลิตและการกระจายผลิตผลเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างกันและกัน มีระบบสังคมที่จะป้องกันสมาชิกจากภัยอันตรายทั้งปวง มีระบบการสร้างสมาชิกใหม่เพื่อทดแทนสมาชิกเก่าที่ตายไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีระบบควบคุมสังคมเพื่อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมทั้งนี้เพื่อให้การดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมมนุษย์ดำรงอยู่ตลอดไป

ความต้องการทั้ง 4 ประการดังที่กล่าวมานี้ จะบรรลุผลโดยการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งตนดำรงอยู่ในสังคมนั้น หากสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของระบบความสัมพันธ์ในสังคมมากเพียงใด ย่อมได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการในการดำรงชีวิตได้มากเพียงนั้น

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
สังคมมนุษย์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย