สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

สัตว์สังคม

ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์

มนุษย์มีความต้องการพื้นฐานที่สลับซับซ้อนกว่าสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เนื่องจากมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและมีระบบความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนกว่าสัตว์สังคมอื่น ๆ ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์อาจจำแนกออกได้ดังนี้

1. ความต้องการทางชีวภาพ เป็นความต้องการขั้นพื้นฐานของมนุษย์ใน การมีชีวิตรอด เช่น

ความต้องการอาหาร น้ำ อากาศ ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค และการผักผ่อนนอนหลับ เป็นต้น หากมนุษย์มิได้รับสิ่งสนองความต้องการทางชีวภาพ จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

2. ความต้องการทางกายภาพ

เป็นความต้องการของมนุษย์ที่จะอำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิต เช่น ความต้องการเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่จะอำนวยความสะดวกในเคหสถาน เป็นต้น

3. ความต้องการทางด้านจิตใจ เมื่อมนุษย์แต่ละคนอยู่ในสังคม

ย่อมมีความต้องการอื่น ๆ เพิ่ม มากขึ้นนอกเหนือไปจากความต้องการทางชีวภาพ ความต้องการเหล่านี้อาจมีมากหรือน้อยตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล เช่น ต้องการความรัก ความนับถือ และการยกย่องจากบุคคลอื่น ความต้องการอำนาจ เกียรติยศ ชื่อเสียง ทรัพย์สมบัติ การมีเพื่อน และการมีครอบครัว เป็นต้น การได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการทางจิตใจ จะสร้างเสริมให้สมาชิกมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข

4. ความต้องการทางด้านสังคม การที่มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นสังคม ย่อมมีความต้องการที่จะร่วม

สร้างระบบความสัมพันธ์ เพื่อให้สังคมของตนดำรงอยู่ได้ ที่สำคัญ ได้แก่ ความต้องการที่จะมีระบบการสื่อสาร ระบบการผลิตและการกระจายผลิตผลเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการระหว่างกันและกัน มีระบบสังคมที่จะป้องกันสมาชิกจากภัยอันตรายทั้งปวง มีระบบการสร้างสมาชิกใหม่เพื่อทดแทนสมาชิกเก่าที่ตายไป นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการมีระบบควบคุมสังคมเพื่อให้สมาชิกประพฤติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของสังคมทั้งนี้เพื่อให้การดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมมนุษย์ดำรงอยู่ตลอดไป

ความต้องการทั้ง 4 ประการดังที่กล่าวมานี้ จะบรรลุผลโดยการที่มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมต่างพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ประพฤติปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ซึ่งตนดำรงอยู่ในสังคมนั้น หากสมาชิกปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของระบบความสัมพันธ์ในสังคมมากเพียงใด ย่อมได้รับสิ่งซึ่งสนองความต้องการในการดำรงชีวิตได้มากเพียงนั้น

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม
ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์
สังคมมนุษย์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ