ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม
จริยธรรมของคนไทย
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต

คำสอนของศาสนาชินโตกล่าวถึง การปฏิบัติเพื่อความดีอันสูงสุด 4 ประการ คือ

1. มีความคิดแจ่มใส ( อากากิ โคโกโระ)
2. มีความคิดบริสุทธิ์สะอาด ( คิโยกิ โคโกโระ )
3. มีความคิดถูกต้อง ( ทาคาชิกิ โคโกโระ )
4. มีความคิดเที่ยงตรง ( นาโอกิ โคโกโระ )นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามและข้อแนะนำให้ปฏิบัติอีก 13 ประการ คือ

1. อย่าละเมิดบัญญัติของพระเจ้า
2. อย่าลืมความผูกพันอันดีต่อบรรพบุรุษ
3. อย่าล่วงละเมิดบัญญัติของรัฐ
4. อย่าลืมความกรุณาอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่คอยปัดป้องอันตราย
5. อย่าลืมว่าโลกเป็นครอบครัวเดียวกัน
6. ถ้าใครโกรธอย่าโกรธตอบ
7. อย่าเกียจคร้านในกิจการทั้งปวง
8. อย่าเป็นคนติเตียนคำสอน
9. จงทำจิตใจให้ยุติธรรมเพื่อปกครองตนเอง
10. จงกรุณาต่อคนทั้งหลายยิ่งกว่ากรุณาตนเอง
11. จงคิดให้เกิดความสุขใจ และหาความรู้ให้แก่ชนทั้งหลาย
12. จงปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยความเคารพ
13. จงปฏิบัติตนเป็นพี่น้องของคนทั้งหลาย

หลักจริยธรรมของขงจื้อ
หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
หลักจริยธรรมของศาสนาเชน
หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
หลักพุทธจริยศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย