ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม
จริยธรรมของคนไทย
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต

คำสอนของศาสนาชินโตกล่าวถึง การปฏิบัติเพื่อความดีอันสูงสุด 4 ประการ คือ

1. มีความคิดแจ่มใส ( อากากิ โคโกโระ)
2. มีความคิดบริสุทธิ์สะอาด ( คิโยกิ โคโกโระ )
3. มีความคิดถูกต้อง ( ทาคาชิกิ โคโกโระ )
4. มีความคิดเที่ยงตรง ( นาโอกิ โคโกโระ )นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามและข้อแนะนำให้ปฏิบัติอีก 13 ประการ คือ

1. อย่าละเมิดบัญญัติของพระเจ้า
2. อย่าลืมความผูกพันอันดีต่อบรรพบุรุษ
3. อย่าล่วงละเมิดบัญญัติของรัฐ
4. อย่าลืมความกรุณาอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่คอยปัดป้องอันตราย
5. อย่าลืมว่าโลกเป็นครอบครัวเดียวกัน
6. ถ้าใครโกรธอย่าโกรธตอบ
7. อย่าเกียจคร้านในกิจการทั้งปวง
8. อย่าเป็นคนติเตียนคำสอน
9. จงทำจิตใจให้ยุติธรรมเพื่อปกครองตนเอง
10. จงกรุณาต่อคนทั้งหลายยิ่งกว่ากรุณาตนเอง
11. จงคิดให้เกิดความสุขใจ และหาความรู้ให้แก่ชนทั้งหลาย
12. จงปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยความเคารพ
13. จงปฏิบัติตนเป็นพี่น้องของคนทั้งหลาย

หลักจริยธรรมของขงจื้อ
หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
หลักจริยธรรมของศาสนาเชน
หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
หลักพุทธจริยศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ