ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม
จริยธรรมของคนไทย
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต

คำสอนของศาสนาชินโตกล่าวถึง การปฏิบัติเพื่อความดีอันสูงสุด 4 ประการ คือ

1. มีความคิดแจ่มใส ( อากากิ โคโกโระ)
2. มีความคิดบริสุทธิ์สะอาด ( คิโยกิ โคโกโระ )
3. มีความคิดถูกต้อง ( ทาคาชิกิ โคโกโระ )
4. มีความคิดเที่ยงตรง ( นาโอกิ โคโกโระ )นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามและข้อแนะนำให้ปฏิบัติอีก 13 ประการ คือ

1. อย่าละเมิดบัญญัติของพระเจ้า
2. อย่าลืมความผูกพันอันดีต่อบรรพบุรุษ
3. อย่าล่วงละเมิดบัญญัติของรัฐ
4. อย่าลืมความกรุณาอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่คอยปัดป้องอันตราย
5. อย่าลืมว่าโลกเป็นครอบครัวเดียวกัน
6. ถ้าใครโกรธอย่าโกรธตอบ
7. อย่าเกียจคร้านในกิจการทั้งปวง
8. อย่าเป็นคนติเตียนคำสอน
9. จงทำจิตใจให้ยุติธรรมเพื่อปกครองตนเอง
10. จงกรุณาต่อคนทั้งหลายยิ่งกว่ากรุณาตนเอง
11. จงคิดให้เกิดความสุขใจ และหาความรู้ให้แก่ชนทั้งหลาย
12. จงปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยความเคารพ
13. จงปฏิบัติตนเป็นพี่น้องของคนทั้งหลาย

หลักจริยธรรมของขงจื้อ
หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
หลักจริยธรรมของศาสนาเชน
หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
หลักพุทธจริยศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย