ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม
จริยธรรมของคนไทย
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต

คำสอนของศาสนาชินโตกล่าวถึง การปฏิบัติเพื่อความดีอันสูงสุด 4 ประการ คือ

1. มีความคิดแจ่มใส ( อากากิ โคโกโระ)
2. มีความคิดบริสุทธิ์สะอาด ( คิโยกิ โคโกโระ )
3. มีความคิดถูกต้อง ( ทาคาชิกิ โคโกโระ )
4. มีความคิดเที่ยงตรง ( นาโอกิ โคโกโระ )นอกจากนี้ ยังมีข้อห้ามและข้อแนะนำให้ปฏิบัติอีก 13 ประการ คือ

1. อย่าละเมิดบัญญัติของพระเจ้า
2. อย่าลืมความผูกพันอันดีต่อบรรพบุรุษ
3. อย่าล่วงละเมิดบัญญัติของรัฐ
4. อย่าลืมความกรุณาอันลึกซึ้งของพระเจ้าที่คอยปัดป้องอันตราย
5. อย่าลืมว่าโลกเป็นครอบครัวเดียวกัน
6. ถ้าใครโกรธอย่าโกรธตอบ
7. อย่าเกียจคร้านในกิจการทั้งปวง
8. อย่าเป็นคนติเตียนคำสอน
9. จงทำจิตใจให้ยุติธรรมเพื่อปกครองตนเอง
10. จงกรุณาต่อคนทั้งหลายยิ่งกว่ากรุณาตนเอง
11. จงคิดให้เกิดความสุขใจ และหาความรู้ให้แก่ชนทั้งหลาย
12. จงปฏิบัติต่อบิดามารดาด้วยความเคารพ
13. จงปฏิบัติตนเป็นพี่น้องของคนทั้งหลาย

หลักจริยธรรมของขงจื้อ
หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
หลักจริยธรรมของศาสนาเชน
หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
หลักพุทธจริยศาสตร์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ