ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม
จริยธรรมของคนไทย
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม

มีคำสอน ดังนี้

1. ความกตัญญูกับพ่อแม่
2. เคารพอ่อนน้อมต่อผู้มีเกียรติและอาวุโส
3. เมตตาและกรูราต่อผู้ต่ำกว่า อ่อนแอกว่าทั้งมนุษย์และสัตว์
4. ให้รู้จักเอาอกเอาใจกัน
5. ประพฤติที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
6. ความรักและความกลมเกลียวระหว่างมิตรสหาย
7. ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความทุกข์ยาก
8. ช่วยเหลือผู้ประสงค์จะทำดี
9. ให้เกียรติแขกที่มาพักอยู่ในบ้าน
10. การเยี่ยมเยือนคนเจ็บไข้คัมภีร์ของศาสนาอิสลาม เรียกว่า คัมภีร์อัลกุรอาน ศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งกฎหมาย มีข้อห้ามชาวมุสลิมปฏิบัติอีกหลายประการ ดังนี้

1. ห้ามยกย่องใครหรือสิ่งอื่นใดเสมออัลเลาะห์
2. ห้ามกราบมนุษย์ทุกคน
3. กราบได้เฉพาะอัลเลาะห์เท่านั้น
4. ห้ามโหราศาสตร์ทุกชนิด การผูกดวงหมอดู
5. ห้ามไสยศาสตร์ทุกชนิด เช่น สะเดาะเคราะห์ รดน้ำมนต์ ทำเสน่ห์
6. ห้ามเคารพบูชารูปทุกชนิด เช่น รูปวาด รูปถ่าย เหรียญ ประติมากรรม
7. ห้ามร่วมมือในการปลุกเสก ทรงเจ้า เข้าผี
8. ห้ามกราบไหว้บูชาธรรมชาติ เช่น บูชาต้นไม้ ท้องฟ้า พระอาทิตย์ พระจันทร์ เจ้าที่ ต้นตะเคียน
9. ห้ามเป็นและห้ามเที่ยวโสเภณี
10. ห้ามขายบริการ สุราเมรัยทุกชนิด
11. ห้ามบริโภคอาหารต้องห้าม เช่น สัตว์ที่ตายเองทุกชนิด สัตว์ที่เชือดโดยมิได้เปล่งนามพระอัลเลาะห์ สัตว์บูชายัญ เลือดทุกชนิด
12. ห้ามรับประทานเนื้อสัตว์เหล่านี้ สุกร สัตว์เลื่อยคลาน สัตว์ที่มีเขี้ยวเล็บ
13. ห้ามเรียกหรือให้ดอกเบี้ย
14. ห้ามการเสี่ยงโชค หรือการพนันทุกชนิด
15. ห้ามอาชีพไม่สุจริตทุกชนิด ไม่ว่าตำแน่งใด เช่นในโรงเหล้า ร้านสุรา สถานเริงรมย์ อาบอบนวด บาร์ไนต์คลับ
16. ห้ามใส่ผมของผู้อื่น
17. ห้ามกำเนิด ยกเว้นกรณีที่กระทบกระเทือนสุขภาพของมารดาอย่างแรง
18. ห้ามทำแท้ง
19. ห้ามฆ่าตัวเองหรือผู้อื่น
20. ห้ามเปิดเผยส่วนควรอับอายในที่สาธารณะ
21. ห้ามแต่งกายผิดเพศ
22. ห้ามเผาหรือร่วมพิธีศพ

หลักจริยธรรมของขงจื้อ
หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
หลักจริยธรรมของศาสนาเชน
หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
หลักพุทธจริยศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ