ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

จริยธรรม

ความหมายของคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม
แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม
ธรรมชาติของมนุษย์ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
ทฤษฏีทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรม
เกณฑ์การตัดสินจริยธรรม
จริยธรรมของคนไทย
ค่านิยมและจรรยาบรรณ

แนวคิด หลักการ ทฤษฏีทางคุณธรรมจริยธรรม

หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า

ศาสนาเต๋าเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ศาสนาหนึ่ง มีศาสดาชื่อว่าเล่าจือ มีคัมภีร์ชื่อ “เต๋า เต็ก เก็ง” เป็นคัมภีร์ของศาสนานี้ คำว่า “เต๋า” มีความหมายหลายอย่าง แต่ที่ยอมรับกันมากคือ ความหมายที่หมายถึงธรรมชาติ หรือธรรมชาติผู้สร้างที่ยิ่งใหญ่ (Great Creating Natures) หลักจริยธรรมของเต๋าเน้นธรรมชาติและชีวิต เต๋าเชื่อว่า “ความดีสูงสุดเปรียบเสมือนน้ำก่อเกิดประโยชน์กับทุกสิ่งโดยไม่แข่งขันกับใคร” ความสุขของเต๋าคือความสุขของบุคคลผู้ไม่หวังในสิ่งใดเลย บาปหนักที่สุดคือความอยากครอบครองทรัพย์สิน และการขาดความพึงพอใจ นั่นก็เป็นคำสาปเหนือคำสาปทั้งปวง ปรัชญาในการดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของศาสนาเต๋า มี 4 ประการ1. จื้อไจ คือ การรู้จักตัวเองให้ถูกต้อง
2. จื้อเซง คือ ชนะตนเองให้ได้
3. จื้อจก คือ มีความรู้จักพอด้วยตนเอง
4. จื้ออีเต๋า คือ มีเต๋าเป็นอุดมคติ

หลักจริยธรรมของขงจื้อ
หลักจริยธรรมของศาสนาชินโต
หลักจริยธรรมของศาสนาเชน
หลักจริยธรรมของศาสนาเต๋า
หลักจริยธรรมของศาสนาคริสต์
หลักจริยธรรมของศาสนาอิสลาม
หลักพุทธจริยศาสตร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย