ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

ทฤษฎีวัฎจักร

(Cyclical Theory)

แนวความคิดของกลุ่มนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าสังคม วัฒนธรรมจะมีความเสื่อมและความเจริญถึงที่สุด สังคมทั้งหลายไม่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันแบบทฤษฎีวิวัฒนาการ โดยทฤษฎีนี้ได้อธิบายเปรียบเทียบสังคมกับวัฎจักรของสิ่งมีชีวิตที่ย่อมมีการเจริญเติบโต เช่น มนุษย์ต้องเริ่มต้นที่วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่ วัยชรา และในที่สุดก็เจ็บป่วยและตายไป ในส่วนของสังคมและวัฒนธรรมก็อาจอธิบายได้ว่า การดับลงของสังคม-วัฒนธรรมในที่นี้จะเป็นในรูปแบบที่ว่าไม่ได้สูญหายไปไหน แต่จะเป็นการพยายามปรับปรุงให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ขึ้นมานั่นเอง นอกจากนั้นมีนักสังคมศาสตร์บางท่านเช่น Pitirim A. Sorokin อธิบายว่าสังคมอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบย้อนกลับไปกลับมาได้ เช่น เป็นสังคมในแบบอายตะนะในช่วงแรก ต่อมาสังคมเปลี่ยนไปเป็นแบบเหนืออายตะนะ และเปลี่ยนไปเป็นสังคมแบบผสมในที่สุด ซึ่งการอธิบายแบบนี้เรียกว่า วิธีมหาระบบ(super system)

สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ระดับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลงสังคมโลก
โลกาภิวัตน์และผลกระทบต่อสังคมไทย
การเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รอยต่อพัฒนาการ
หนึ่งในมโนทัศน์ของ เลฟ เซเมโนวิช ไวก็อตสกี้ ที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก ซึ่งอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนรู้และพัฒนาการ และเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในวงการการศึกษาของเด็กปฐมวัยและพัฒนาการเด็ก

» ทฤษฎีการดูแลของวัตสัน
เป็นทั้งปรัชญาและทฤษฏีทางการพยาบาล ที่มีจุดเน้นที่การดูแล ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1979 ภายใต้อิทธิพลทางด้านมานุษยวิทยา รวมทั้งความรู้สึกผูกพันต่อบทบาทการดูแลเพื่อการฟื้นหายของผู้ป่วยที่วัตสันประจักษ์ด้วยตัวเอง

» ทฤษฎีแห่งการสร้างสรรค์ด้วยปัญญา
ผู้เรียนเป็นฝ่ายสร้างความรู้ขึ้นด้วยตนเอง มิใช่ได้มาจากครูและในการสร้างความรู้นั้น ผู้เรียนจะต้องลงมือสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งขึ้นมา

» ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน
มิติทางวิชาการหลายมิติที่ซ้อนทับ เคลื่อนไหว และมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน รวมทั้งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจในทุกบริบทที่เกี่ยวข้อง

» การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมไทย
สังคมทุกสังคมย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอ ตราบใดที่สังคมนั้นยังต้องมีการติดต่อและสัมพันธ์กับสังคมอื่น การเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมอย่างหนึ่ง

» ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการ
เมื่อบุคคลปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจและเมื่อบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอื่นๆ ต่อไป ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะของมนุษย์