เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การสาวไหมพุ่งด้วยเครื่องสาวไหมแบบปรับปรุง

การสาวไหมในระดับเกษตรกร

       หรือการสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงเป็นวิธีการสาวไหมที่เกษตรกรได้มีการปฏิบัติกันมาช้านาน โดยได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษจากชั่วอายุหนึ่งไปสู่อีกชั่วอายุหนึ่ง โดยเดิมทีจะสาวกันแบบพื้นเมืองหรือพื้นบ้าน ซึ่งพวงสาวไหมแบบพื้นบ้านนี้จะมีอัตราการสาวได้ช้ามาก คือ ประมาณ 200 -300 กรัมต่อวัน (8 ชั่วโมง ทำงานเท่ากับ 1 วัน) ในการเลี้ยงไหมของเกษตรกรนั้นกลุ่มผู้สาวไหมเองจะได้รับการส่งเสริมพัฒนาอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีการพัฒนาผลผลิตทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ ทำให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตรังไหม คือ มีการเพิ่มผลผลิตรังไหมต่อแผ่นเป็น 12-15 กิโลกรัมรังสด และพันธุ์ไหมไทยลูกผสม มีการเพิ่มผลผลิตรังไหมเป็นแผ่นละ 15-18 กิโลกรัมรังสด ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาวิธีการสาวไหมมีความสอดคล้องกับผลผลิตรังไหมของเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น จึงได้มีการพัฒนาเครื่องสาวไหมเพื่อใช้ในการสาวไหมในระดับหมู่บ้านของเกษตรกร ออกเป็น 2 รูปแบบ

» เครื่องสาวไหมพุ่งแบบปรับปรุงโดยใช้แรงคน
» เครื่องสาวไหมพุ่งแบบมอเตอร์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย