เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ไม้ดอก-ไม้ประดับ

การปลูกขิงแดง

กรมส่งเสริมการเกษตร กองส่งเสริมพืชสวน

ขิงแดงเป็นพืชที่มีการปลูกประดับบ้านเรือนมานานแล้ว มีการดูแลรักษาง่าย สามารถ เจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทั่วไป ขยายพันธุ์ได้ด้วยหน่อ และให้ดอกตลอดปี ขิงแดงมีช่อดอก ที่สวยงาม สามารถบานอยู่บนต้นได้นาน และมีรูปทรงของดอกที่แปลกกว่าไม้ดอกชนิดอื่น ๆ ประกอบกับเมื่อนำมาปักแจกันพบว่ามีอายุการปักแจกันที่เหมาะสม ทำให้เป็นที่ต้องการของผู้ บริโภค ดังจะเห็นได้จากวิวัฒนาการจากการปลูกเป็นไม้ประดับบริเวณบ้าน มาเป็นการปลูกเพื่อ ตัดดอกเป็นการค้ามากขึ้น จากข้อมูลการซื้อขายที่ปากคลองตลาดพบว่ามีการซื้อขายขิงแดงเป็น ปริมาณ 2,000 ดอก/สัปดาห์ คิดเป็นมูลค่า 10,000 บาท/สัปดาห์ และยังพบว่ามีการส่งออก บ้าง

แหล่งพันธุ์ที่ผลิตขิงแดงปัจจุบันจะพบในจังหวัดปริมณฑล ได้แก่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี อ. กระทุ่มแบน อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร อ.สามพราน จ.นครปฐม และอ. ท่าม่วง และกิ่ง อ. ด่านมะขามเตี้ย จ. กาญจนบุรี

อนุกรมวิธาน

ชื่อวิทยาศาสตร์: Alpinia purpurata (Vieill.) K. Schum.
ชื่อพ้อง: Alpinia grandis Schum.
ชื่อสามัญ : ขิงแดง, Red ginger
วงศ์ : Zingiberaceae
ถิ่นกำเนิด: ประเทศนิวคาลีโดเนีย, หมู่เกาะโซโลมอน, ประเทศวานาวาตู และ พบตั้งแต่ระดับน้ำทะเล จนถึง 650 เมตร

» ลักษณะทางพฤษศาสตร์
» พันธุ์
» ปัจจัยการผลิต
» การเตรียมแปลง
» การปฏิบัติดูแลรักษา
» โรคและแมลง
» การเก็บเกี่ยว

บรรณานุกรม

  • พวงเพ็ญ ศิริรักษ์. 2532. รายงานการวิจัย เรื่อง การสำรวจพืชวงศ์ขิงในบริเวณภาคใต้ของไทย. ภาควิชาชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หน้า 1-47.
  • Broschat, T.K. and H. Donselman. 1987. Tropical Cut Flower Research at the University of Florida’s Landerdale Research and Education Center. Bull. Heliconia soc. Int. 2(3-4):5-6.
  • Criley, R.A. 1988. Propagation methods for gingers and helliconias. Bull. Helliconia Soc. Int. 3(2):1-7.
  • Dennis, G.F.C. 1989. Alpinia purpurata: a native of the solomon Islands. Bull. Heliconia Soc. Int. 4(3):12.
  • Hirano, R.T. 1991. Alpinia purata (Vieill) K. Schum. In Hawaii. (The red and pink ginger.). Bull. Heliconia Soc. Int. 5(2):5-7.
  • Holttum, R.E. 1950. The Zingiberacea of the Malaypeninsula. The Gardens Bulletin, Vol: XIII:1-249.
  • Shumann. K 1904. Zingiberacea. Das Pflanzenreich IV. 46.
  • Tija, B. 1988. Postharvest studies of the red plume ginger (Alpinia purpurata). Bull. Heliconia Soc. Int. 3(3):7-8.

คณะผู้แต่ง
พวงเพ็ญ ศิริรักษ์
วินัย จะระนิล

คณะผู้จัดทำ
นายสมชาย สุคนธสิงห์ (ที่ปรึกษา)
นายโอฬาร พิทักษ์
นางภาวนา อัศวะประภา
นายทวีพงศ์ สุวรรณโร
นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
นายอภิชาติ สุวรรณ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย