เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

ปศุสัตว์

สุขลักษณะการบริโภคเนื้อสัตว์

กองสัตวแพทย์สาธารณสุข กรมปศุสัตว์

สุขนิสัยการบริโภค

สุขนิสัยการบริโภค มีส่วนช่วยในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคที่มีอาหารเป็นสื่อได้สุขนิสัยที่ดี ในการบริโภคได้แก่

  1. การบริโภคอาหารสุก ซึ่งถือว่าเป็นอาหารที่ผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อน จึงปลอดภัยกว่าอาหารดิบ
  2. การใช้ช้อนกลางประจำสำรับกับข้าวในการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ติดต่อกันได้
  3. การล้างมือก่อนการรับประทานอาหาร
  4. การหยิบจับภาชนะไม่ควรจับบริเวณที่สัมผัสอาหาร
  5. การไอ-จาม ไม่ควรไอ-จามลงสู่อาหารและภาชนะอุปกรณ์เพราะเชื้อโรคจะลงสู่อาหารและภาชนะได้
  6. การรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่สะอาดปลอดภัยจากแหล่งที่เชื่อถือได้ และสะอาด
  7. ไม่รับประทานอาหารร่วมกับผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรง ควรใช้ภาชนะแยกต่างหาก และมีกรรมวิธีฆ่าเชื้อโรคในการล้างด้วย

» โรคที่อาจปนเปื้อนมากับอาหารเนื้อสัตว์
» วิธีการในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์
» ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการประกอบอาหาร
» สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหารเนื้อสัตว์
» สุขนิสัยการบริโภค
» การควบคุมและกำจัดสัตว์และแมลงพาหะนำโรค
» สถานที่ปรุง ประกอบ และจำหน่ายอาหาร

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย