สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒๑/๒๕๕๗

เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และมาตรา ๕ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติประจำจังหวัด จังหวัดละหนึ่งคณะ ประกอบด้วยบุคคลตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๖ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗

ข้อ ๒ ให้มีคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้านต่าง ๆ ตามมาตรา ๒๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ประกอบด้วยผู้มีรายชื่อ ดังต่อไปนี้
ด้านการเมือง
(๑) พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ(ประธานคณะที่ปรึกษาคณะรักษาความสงบแห่งชาติ)
(๒) นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์(อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(๓) นายนรนิติ เศรษฐบุตร(อดีตประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๔) นายภุมรัตน ทักษาดิพงศ์(อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ)
(๕) นายสุจิต บุญบงการ(อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง)
(๖) นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, กรรมการเนติบัณฑิตยสภา)
(๗) นายสุรพล นิติไกรพจน์(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(๑) นายวิษณุ เครืองาม(อดีตประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
(๒) นายติน ปรัชญพฤทธิ์(ศาสตราจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์)
(๓) นายทศพร ศิริสัมพันธ์(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ)
(๔) นายนนทิกร กาญจนะจิตรา(เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน)
(๕) นายมีชัย ฤชุพันธุ์(อดีตประธานวุฒิสภา)
(๖) นายสุรชัย ภู่ประเสริฐ(อดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี)
(๗) นายสีมา สีมานันท์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(๑) นายพรเพชร วิชิตชลชัย(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ, ผู้ตรวจการแผ่นดิน)
(๒) นายประสพสุข บุญเดช(อดีตประธานวุฒิสภา, อดีตประธานศาลอุทธรณ์)
(๓) นายวิเชียร ชุบไธสง(อุปนายกสภาทนายความ)
(๔) พลตรี วิระ โรจนวาศ(ผู้อำนวยการสำนักงานพระธรรมนูญทหารบก)
(๕) นายสมชัย วัฒนการุณ(อดีตอัยการ, ตุลาการหัวหน้าคณะในศาลปกครองสูงสุด)
(๖) นางสุวณา สุวรรณจูฑะ(รองปลัดกระทรวงยุติธรรม)
(๗) พลตำรวจเอก สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล(รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ)

ด้านการปกครองท้องถิ่น
(๑) พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา(อดีตผู้บัญชาการทหารบก)
(๒) นายจาดุร อภิชาติบุตร(อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี)
(๓) นายธวัชชัย ฟักอังกูร(อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด)
(๔) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร(คณะกรรมการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่น, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๕) นายวสันต์ วรรณวโรทร(อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น)
(๖) นายสมพร ใช้บางยาง(อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทย)
(๗) นายศิวะ แสงมณี(อดีตอธิบดีกรมการปกครอง)

ด้านการศึกษา
(๑) นายยงยุทธ ยุทธวงศ์(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
(๒) นายกฤษณพงศ์ กีรติกร(อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
(๓) คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา(อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
(๔) นายพรชัย มาตังคสมบัติ(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล)
(๕) นายวรากรณ์ สามโกเศศ(อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์)
(๖) นายสมชอบ ไชยเวช(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
(๗) คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ(ประธานกรรมการอุดมศึกษา, สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

ด้านเศรษฐกิจ
(๑) นายณรงค์ชัย อัครเศรณี(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๒) นายจีรเดช อู่สวัสดิ์(อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)
(๓) นายโชคชัย อักษรนันท์(อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
(๔) นายนพพร เทพสิทธา(ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย)
(๕) นายปราโมทย์ วิทยาสุข(อดีตรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
(๖) นายวิศาล บุปผเวส(อดีตคณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์)
(๗) นางอภิรดี ตันตราภรณ์(อดีตเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก (WTO) ณ นครเจนีวา)

ด้านพลังงาน
(๑) หม่อมราชวงศ์ ปรีดิยาธร เทวกุล(อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย)
(๒) นายการุณ กิตติสถาพร(อดีตปลัดกระทรวงพาณิชย์)
(๓) นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช(อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม)
(๔) นายบรรพต หงส์ทอง(อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
(๕) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๖) นายพละ สุขเวช(อดีตผู้ว่าการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย)
(๗) นายวิเศษ จูภิบาล(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน)

ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(๑) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๒) นางกอบกุล รายะนาคร(อนุกรรมการปฏิรูปกฎหมายด้านทรัพยากรน้ำ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย)
(๓) นายเจตน์ ศิรธรานนท์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๔) นางนิศากร โฆษิตรัตน์(อดีตอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)
(๕) นางเรณู เวชรัชต์พิมล(รองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
(๖) นายวิจารย์ สิมาฉายา(อดีตอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ)
(๗) นายสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์(เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย)

ด้านสื่อสารมวลชน
(๑) พลเอก นพดล อินทปัญญา(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๒) นางจำนรรจ์ ศิริตัน(นายกสมาพันธ์สมาคมวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์)
(๓) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์(เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ)
(๔) นางพิรงรอง รามสูต(อาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
(๕) นางวรรณี รัตนพล(นายกสมาคมมีเดียเอเยนซี่และธุรกิจสือแห่งประเทศไทย (MAAT)
(๖) นายสำเริง คำพะอุ(นักหนังสือพิมพ์อาวุโส)
(๗) นายอรุณ งามดี(อดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์)

ด้านสังคม
(๑) นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง)
(๒) คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม(อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์)
(๓) นายพงษ์ศักดิ์ พยัฆวิเชียร(อดีตบรรณาธิการอาวุโสหนังสือพิมพ์มติชน)
(๔) นายพรชัย ตระกูลวรานนท์(รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
(๕) นายมงคล ณ สงขลา(อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)
(๖) นายสมพล เกียรติไพบูลย์(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๗) คุณหญิง สุชาดา กีระนันทน์(นายกสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

ด้านอื่น ๆ
(๑) พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ(อดีตรองผู้บัญชาการทหารบก)
(๒) นางกอบกาญจน์ สุริยสัตย์ วัฒนวรางกูร(สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ)
(๓) นายบรรยงค์ สุวรรณผ่อง(กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย, กรรมการจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย)
(๔) หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล(ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี, ประธานพิพิธภัณฑ์และหอสมุดสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ)
(๕) นายวารินทร์ ตัณฑ์ศุภศิริ(กรรมการและรองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระราชินูปถัมภ์)
(๖) นายเศรษฐา ศิระฉายา(ประธานมูลนิธิสวัสดิการนักแสดงอาวุโส, คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา)
(๗) นายอณัส อมาตยกุล(กรรมการมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย)

ข้อ ๓ ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อรับผิดชอบงานเลขานุการและงานธุรการของคณะกรรมการสรรหาด้านต่าง ๆ ตามข้อ ๒ รวมทั้งจัดให้มีการประชุมเพื่อเลือกกรรมการสรรหาคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการสรรหา

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย