สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 34/2557

เรื่อง การปรับปรงโครงสร้างการจัดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

เพื่อให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิผลสูงสุด จึงให้ปรับปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557 ดังนี้
1. ให้ปรบปรุงโครงสร้างการจัดส่วนงานของ สลธ.คสช. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สลธ.คสช.) ดังนี้
1.1 ให้ยกเลิกโครงสร้างการจัดส่วนงานของ สลธ.คสช. ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 22/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
1.2 ให้ใช้โครงสร้างการจัดของ สลธ.คสช. (ผนวก ก โครงสร้าง สลธ.คสช.) โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนงานดังนี้
1.2.1 ส่วนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย (สรส.) : มี พลเอก อักษรา เกิดผล เสนาธิการทหารบก เป็นผู้อำนวยการส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.สรส.) และพลโทฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข รองเสนาธิการทหารบก เป็นรองผู้อำนวยการส่วนงานรักษาความสงบเรียบร้อย (รอง ผอ.สรส.) มีหน้าที่ในการวางแผน อำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการปฏิบัติภารกิจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ คสช.
1.2.2 ส่วนงานการบริหารราชการ (สบร.) : มี พลโท ชาตอุดม ติตถะสิริ รองเสนาธิการทหารบก เป็น ผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ (ผอ.สบร.) และพลโทอนันตพร กาญจนรัตน์ ปลัดบัญชีทหารบก เป็น รองผู้อำนวยการส่วนงานการบริหารราชการ (รอง ผอ.สบร.) มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการของฝ่ายต่างๆ ของ คสช. และหน่วยงาน/ส่วนราชที่ขึ้นตรงต่อ หน.คสช.
2. ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2557
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย