สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 65/2557

เรื่องการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลและระบบผ่านดาวเทียม

ตามที่ได้ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 15/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่องขอให้ระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เคเบิล โทรทัศน์ระบบดิจิตตอล และสถานีวิทยุชุมชน เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดจนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย และโดยที่ปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่ประชาชนเริ่มกลับสู่ ภาวะปกติแล้ว

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้สถานีโทรทัศน์ ดังต่อไปนี้ ออกอากาศรายการประจำของสถานีได้ตามปกติ
(1) สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอลซึ่งได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ สถานีโทรทัศน์ว้อยซ์ทีวี
(2) สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมแบบบอกรับสมาชิก สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมทีนิวส์

ข้อ 2 การออกอากาศรายการประจำสถานีของสถานีโทรทัศน์ตามข้อ 1 จะต้องถือปฏิบัติ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 14/2557 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่องห้ามสร้างความขัดแย้งหรือต่อต้านการปฏิบัติงานของคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 23/2557 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ ภาคพื้นดินระบบอนาล็อก และสถานีวิทยุกระจายเสียง และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2557 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เรื่องการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอล และสถานีโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการออกอากาศ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย