สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557

เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความว่า โดยที่เทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้ผู้ร่วมประชุมทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนสามารถปรึกษาหารือกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสะดวก แม้จะไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน โดยในปัจุบันมีการใช้วิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการประกอบธุรกิจกันอย่างแพร่หลาย แต่กฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่เปิดช่องให้ดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงสมควรมีกฎหมายกลางเพื่อกำหนดให้การประชุมบางอย่างที่กฎหมายต่างๆบัญญัติให้ต้องประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลบังคับใช้ตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่งด้วย คสช.จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในการประกาศ คสช. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หมายความว่า การประชุมที่กฎหมายบัญญัติ ให้ต้องมีการประชุมที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ร่วมประชุมมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกันและผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร และการประชุมแม้ว่าจะอยู่ในสถานที่ที่เดียวกันสามารถประชุมหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้

ข้อ 2 ประกาศ คสช. นี้ ไม่ใช่บังคับแก่ การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา ,การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ,การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ และการประชุมอื่นที่ ครม. กำหนด

ข้อ 3 การประชุมตามที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากการดำเนินการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ว ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมจะกำหนดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ก็ได้ แต่ห้ามมิให้ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ ในเรื่องที่มีการกำหนดชั้นความลับ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ และเรื่องอื่นที่ ครม.กำหนด

ข้อ 4 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนด

ข้อ 5 การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะจัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็ก ทรอนิกส์ก็ได้

ข้อ 6 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ ผู้ที่มีหน้าที่จัดการประชุมต้องจัดให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตน เพื่อร่วมประชุมผ่านอิเล็กทรอนิส์ก่อนร่วมประชุม นอกจากนี้ต้องจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือและจัดให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิส์เว้นแต่เป็นการแปประชุมลับ

ข้อ 7 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ หากมีกรณีที่ต้องจ่ายเบี้ยการประชุมให้จ่ายเบี้ยประชุมแก่ผู้ร่วมประชุม ที่แสดงตนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

ข้อ 8 ให้ถือว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ตามประกาศ คสช. เป็นการประชุมโดยชอบด้วยกฎหมาย และห้ามมิให้ปฏิเสธ การรับฟังข้อมูลอิเล็กทรอนิส์ตามประกาศคสช.นี้ เพราะเป็นพยานหลักฐานในกระบวนการพิจารณาตามกฎหมาย ทั้งในคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีอื่นใด

ข้อ 9 การกำหนดมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กโทรนิกส์ ตามข้อ 4 ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ประกาศ โดยคำนึงถึงความสะดวกในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ด้วย

ทั้งนี้ให้ข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งนับแต่วันที่มีคำสั่งนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2557
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» สงครามมหาเอเซียบูรพา
ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย จึงได้ให้กองทัพญี่ปุ่นยับยั้งการรบในประเทศจีน

» สงครามเกาหลี
กองทัพเกาหลีเหนือประกอบด้วย กำลังทหารราบในแนวหน้า 7 กองพล กองหนุน 3 กองพล มีกำลังประมาณ 60,000 คน ได้เคลื่อนกำลังผ่านเส้นขนานที่ 38 ลงมายังสาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) อย่างจู่โจมโดยที่เกาหลีใต้ไม่ทันรู้ตัว

» โหราศาสตร์ไทย
วิชาที่ใช้ทายกาลล่วงหน้าหรือดูการล่วงหน้า ใช้สำหรับพยากรณ์ผลกรรมของมนุษย์โดยอาศัยดวงดาวเป็นเครื่องพยากรณ์

» การเมืองการปกครอง
ถ้าไม่อยู่ในฐานะผู้ปกครองก็จะอยู่ในฐานะผู้ถูกปกครอง เมื่อเป็นเช่นนี้จึงมีความจำเป็นที่มนุษย์จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครองตามอัตภาพของตน

» เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประชาธิปไตย
กลไกหลักของสังคมไทยที่จะผลักดันให้เกิดความเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์

» โสฬสปัญหา
ธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนา มีความลึกซึ้งทั้งในด้านอรรถะ คือ ความหมายทั้งในด้านพยัญชนะคือ ถ้อยคำสำนวน

» คำคมจากขงเบ้ง
อำนาจที่ปราศจากเหตุผล คือ อำนาจของคนพาล อำนาจที่ปราศจากความเมตตา คือ อำนาจที่นำมาซึ่งความปราชัย