สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อุดมการณ์และระบอบการเมือง

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค (Classical Liberalism)
อุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism)
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคม (Socialism)
ทฤษฎีแห่งรัฐของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of the State)

อุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่

 (Modern Liberalism)

 • Rational Man / Individualism / Rights to life, liberty, property / Equality
  มนุษย์มีเหตุมีผล / ปัจเจกชนนิยม / สิทธิเสรีภาพในชีวิต ทรัพย์สิน ร่างกาย / ความเสมอภาค
 • Government by consent
  ระบบการปกครองโดยความยินยอม (ฉันทานุมัติ) = การเลือกตั้ง
 • Positive Freedom
  เสรีภาพในเชิงบวก (Positive Freedom) หมายถึง สภาวะที่ปัจเจกบุคคลควรจะทำอะไรหรือเรียกร้องอะไรได้บ้างจากสังคมหรือโลกที่แวดล้อมตนอยู่
 • Positive / Active State
  รัฐข้ามาแทรกแซงบางเรื่องที่มีความจำเป็นในการเข้าแทรกแซงทางเศรษฐกิจ มีบทบาทมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสมดุลในสังคม และแก้ปัญหาความแตกต่างทางชนชั้น
 • Common Good / Public welfare
  จัดให้มีสินค้าบริการสาธารณะ เช่น น้ำดื่มฟรีตามท้องถนน และสวัสดิการสังคม เช่น ประกันสุขภาพ

นักคิดที่สำคัญท่านหนึ่ง คือ Adam Smith ได้วางรากฐานระบบ “เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี”

Capitalism / Market Economic

 • Individualism
  ปัจเจกชนนิยม บุคคลแต่ละคนสามารถทำได้ตามแต่ความสามารถของแต่ละคนที่มี
 • Private Ownership
  กรรมสิทธิ์ส่วนบุคคล และความสามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินของตน
 • เสรีภาพในการประกอบการ
 • การแข่งขันเสรี
 • กลไกตลาด กลไกราคา กำไรเป็นสิ่งจูงใจ
 • รัฐมีบทบาทจำกัดไม่เข้าแทรกแซง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย