ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

สรุปจิตวิทยา

พื้นฐานทางชีววิทยากับพฤติกรรม
การเรียนรู้
การรับรู้
แรงจูงใจ

การรับรู้

1. การรู้สึกและการรับรู้

สิ่งเร้า ------------- > อวัยวะรับความรู้สึก -------------- > สมองรับสัญญาณ (รู้สึก) -------------- > รับรู้
พลังงาน กระแสประสาท ตีความหมาย

2. จิตฟิสิกส์

• เทรชโฮลด์สมบูรณ์ (Absolute Threshold) พลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้เราเริ่มรับรู้ได้
• เทรชโฮลด์อนุพันธ์ (Differential Threshold) ความแตกต่างของพลังงานที่น้อยที่สุดที่ทำให้เราเริ่มรับรู้ ความแตกต่างได้

3. การได้ยิน

• เสียง คลื่นเสียงมี 2 ลักษณะ คือ

  1. ความถี่ (Frequency) ทำให้เกิดเป็นเสียงสูง ต่ำ ใช้หน่วย เฮิรตซ์ (Hz)
  2. แอมพลิทูด (Amplitude) ทำให้เกิดความดังแตกต่างกัน ใช้หน่วย เดซิเบล (db)

• โครงสร้างหู ประกอบด้วย 3 ส่วน

1. หูส่วนนอก ประกอบด้วย ใบหู ช่องหู แก้วหู
2. หูส่วนกลาง ประกอบด้วยกระดูก 3 ชิ้น คือ กระดูกค้อน ทั่ง และ โกลน
3. หูส่วนใน มี Cochlea

4. การมองเห็น

• แสง เป็นรังสีของแม่เหล็กไฟฟ้า ความยาวคลื่นทำให้มองเห็นสีต่างกัน ความสูงคลื่นทำให้เกิดความ สดใสของสี
• โครงสร้างนัยน์ตา Rods จะทำหน้าที่ตอนกลางคืนหรือในที่มืด จะรับเฉพาะแสงสีขาวและดำ Cones จะทำหน้าที่ตอนกลางวันหรือในที่สว่าง จะรับแสงสีต่างๆ

5. การได้กลิ่น กลิ่นส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของโมเลกุลของไอที่ได้จากสารระเหยที่สามารถละลายได้ในน้ำหรือไขมัน

6. การรับรส สิ่งเร้าที่ทำให้เกิดรสได้จะต้องเป็นสารละลาย รสมี 4 ชนิด คือ หวาน เปรี้ยว เค็ม และ ขม

7. การรับรู้พิเศษ เป็นการรับรู้ที่ไม่ได้เกิดจากอวัยวะรับความรู้สึกโดยตรงอย่างที่ควรจะเป็น การรับรู้ที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับทางจิตวิทยา ได้แก่ การรับรู้พิเศษที่เรียกว่า ESP (Extrasensory perception) หรือที่เรียกว่า The sixth sense

8. การรับรู้สี หมายถึงความสามารถในการแยกแยะแสงสีตามความยาวคลื่น ตัวกำหนดการรับรู้สีมีมาก เช่น การเรียนรู้ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ อารมณ์ แรงจูงใจ ฯลฯ

9. การรับรู้ทางตา

• Figure and Ground
• การจัดระเบียบการรับรู้ (ความใกล้ชิด, ความคล้ายคลึง, ความต่อเนื่อง
• การรับรู้เนื่องจากประสบการณ์
• ความคงที่ในการรับรู้
• การรับรู้การเคลื่อนที่
• การเลือกรับรู้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย