ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

สรุปจิตวิทยา

พื้นฐานทางชีววิทยากับพฤติกรรม
การเรียนรู้
การรับรู้
แรงจูงใจ

แรงจูงใจ

1. ความต้องการทางกาย

• แรงขับความกระหาย
• แรงขับความหิว
• แรงขับทางเพศ

2. ความต้องการทางจิต

• ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity Motives)
• ความต้องการของเมอร์เรย์ มี 28 ชนิด
• สัญชาตญาณ ซิกมันด์ ฟรอยด์ วิเคราะห์จิตมนุษย์เป็น 3 ส่วน คือ

  1. Id เป็นจิตใต้สำนึกอยู่ภายในอิทธิพลของสัญชาตญาณชีวิตและสัญชาตญาณความตาย
  2. Ego เป็นจิตสำนึก เป็นจิตที่มีเหตุผล และมีขีดจำกัดความสามารถในการตอบสนองของ Id
  3. Super ego หรือ มโนธรรมประจำใจ ซึ่งได้ถูกอบรมสั่งสอนมาจากสังคมทำในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องในสังคม

• McClelland สรุปความต้องการทางจิต มี 3 อย่างคือ

1. ความต้องการอำนาจ (Power Need
2. ความต้องการเป็นที่ชอบพอ (Affiliation Need)
3. ความต้องการความสำเร็จ (Achievement Need)

• ความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Needs Hierarchy)

1. ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Needs)
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)
3. ความต้องการความรักหรือสังคม (Belongingness or Social Needs)
4. ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง (Esteem Needs)
5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-Actualization)

• ทฤษฎีการเสริมแรง (Theory of Reinforcement) ของ สกินเนอร์

- ตัวเสริมแรง คือ สิ่งที่ทำให้พฤติกรรมหนึ่งๆ เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น
- การเสริมแรง คือ การให้ตัวเสริมแรงต่อพฤติกรรมปรารถนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย