ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

สรุปจิตวิทยา

พื้นฐานทางชีววิทยากับพฤติกรรม
การเรียนรู้
การรับรู้
แรงจูงใจ

แรงจูงใจ

1. ความต้องการทางกาย

• แรงขับความกระหาย
• แรงขับความหิว
• แรงขับทางเพศ

2. ความต้องการทางจิต

• ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity Motives)
• ความต้องการของเมอร์เรย์ มี 28 ชนิด
• สัญชาตญาณ ซิกมันด์ ฟรอยด์ วิเคราะห์จิตมนุษย์เป็น 3 ส่วน คือ

  1. Id เป็นจิตใต้สำนึกอยู่ภายในอิทธิพลของสัญชาตญาณชีวิตและสัญชาตญาณความตาย
  2. Ego เป็นจิตสำนึก เป็นจิตที่มีเหตุผล และมีขีดจำกัดความสามารถในการตอบสนองของ Id
  3. Super ego หรือ มโนธรรมประจำใจ ซึ่งได้ถูกอบรมสั่งสอนมาจากสังคมทำในสิ่งที่ดี ที่ถูกต้องในสังคม

• McClelland สรุปความต้องการทางจิต มี 3 อย่างคือ

1. ความต้องการอำนาจ (Power Need
2. ความต้องการเป็นที่ชอบพอ (Affiliation Need)
3. ความต้องการความสำเร็จ (Achievement Need)

• ความต้องการตามลำดับขั้นของมาสโลว์ (Needs Hierarchy)

1. ความต้องการด้านสรีระ (Physiological Needs)
2. ความต้องการความมั่นคงปลอดภัย (Safety Needs)
3. ความต้องการความรักหรือสังคม (Belongingness or Social Needs)
4. ความต้องการความนิยมนับถือในตนเอง (Esteem Needs)
5. ความต้องการพัฒนาศักยภาพของตน (Self-Actualization)

• ทฤษฎีการเสริมแรง (Theory of Reinforcement) ของ สกินเนอร์

- ตัวเสริมแรง คือ สิ่งที่ทำให้พฤติกรรมหนึ่งๆ เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น
- การเสริมแรง คือ การให้ตัวเสริมแรงต่อพฤติกรรมปรารถนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย