ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระธรรมปิฎก

 

ชนชาติไทยปัจจุบันจะมีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาแต่อดีตให้สามารถคงอยู่ พัฒนาให้มีคุณค่าสืบต่อไป พยายามสร้างสรรค์สิ่งดีที่ตนยังไม่มีให้เป็นของทำได้ด้วยตนเองและให้มีเป็นของตนเองสิ่งดีที่ตนมีก็คงมีอยู่ และสิ่งดีที่ตนไม่มีก็ทำให้มีขึ้น โดยเฉพาะคุณค่าทางจิตปัญญา

ในพระพุทธศาสนา ความเจริญทางวัตถุก็เพียรพยายามให้มีขึ้นโดย เป็นของทำได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่อยู่ในฐานะผู้เสพหรือผู้บริโภคที่รอรับจากคนอื่นเท่านั้น ศาสนาพุทธเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยมีหลักการพัฒนาจิตใจ สติปัญญา การศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา อย่างจริงจังและต้องนำเอาเนื้อหาสาระหลักการในพุทธธรรม มาใช้พัฒนาประเทศ โดยวิธีฉลาดเฟ้น ฉลาดแสดงอย่างสมสมัย ชนชาติไทยก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอารยธรรมของโลกได้ด้วยการนำหลักธรรมอันล้ำค่าของตน คือพุทธธรรม มาเติมเต็มแห่งอารยธรรมของมวลมนุษย์

พระรัตนตรัย
ประวัติพระพุทธศาสนาโดยสังเขป
โครงสร้างหลักของพระพุทธศาสนาและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ