Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระธรรมปิฎก

 

ชนชาติไทยปัจจุบันจะมีความเป็นตัวของตัวเอง รักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาแต่อดีตให้สามารถคงอยู่ พัฒนาให้มีคุณค่าสืบต่อไป พยายามสร้างสรรค์สิ่งดีที่ตนยังไม่มีให้เป็นของทำได้ด้วยตนเองและให้มีเป็นของตนเองสิ่งดีที่ตนมีก็คงมีอยู่ และสิ่งดีที่ตนไม่มีก็ทำให้มีขึ้น โดยเฉพาะคุณค่าทางจิตปัญญา

ในพระพุทธศาสนา ความเจริญทางวัตถุก็เพียรพยายามให้มีขึ้นโดย เป็นของทำได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่อยู่ในฐานะผู้เสพหรือผู้บริโภคที่รอรับจากคนอื่นเท่านั้น ศาสนาพุทธเป็นมรดกอันล้ำค่าของคนไทยมีหลักการพัฒนาจิตใจ สติปัญญา การศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา อย่างจริงจังและต้องนำเอาเนื้อหาสาระหลักการในพุทธธรรม มาใช้พัฒนาประเทศ โดยวิธีฉลาดเฟ้น ฉลาดแสดงอย่างสมสมัย ชนชาติไทยก็จะสามารถมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างอารยธรรมของโลกได้ด้วยการนำหลักธรรมอันล้ำค่าของตน คือพุทธธรรม มาเติมเต็มแห่งอารยธรรมของมวลมนุษย์

พระรัตนตรัย
ประวัติพระพุทธศาสนาโดยสังเขป
โครงสร้างหลักของพระพุทธศาสนาและความสำคัญของพระพุทธศาสนา
ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com