เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ >>

ข้อมูลการเกษตร

วิทยาการเกษตร

การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก

» การผลิตเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งจีน
» การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกผักกาดหอมเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์
» การปลูกแตงกวาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การปลูกข้าวโพดหวานเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์

การตรวจแปลงปลูก

การตรวจแปลงปลูกเพื่อตัดถอนทิ้งต้นหรือฝักที่ไม่ต้องการต้นที่มีลักษณะแปลกปลอม เช่น มีลำต้น ใบ ฝักและเมล็ดแตกต่างจากต้นอื่น  รวมทั้งต้นที่ถูกโรคและแมลงทำลาย ซึ่งการตัดต้น ฝักและเมล็ดที่ไม่ต้องการนี้จะช่วยลดปัญหาการผสมข้ามชนิดและพันธุ์เป็นการป้องกันการขยายพันธุ์ของต้นที่อ่อนแอต่อโรคและแมลงด้วย

การตรวจแปลงปลูกนั้นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกองขยายพันธุ์พืชว่าด้วยมาตรฐานแปลงขยายพันธุ์พืช พ.ศ. 2539 และระเบียบแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2533 โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับจำนวนต้นของพันธุ์อื่นซึ่งยอมให้มีได้ 1 ต้น จากจำนวนต้นที่ปลูก 1,000 ต้น (0.1%) ของแปลงปลูกขยาย และ 1 ต้นจากจำนวนต้นที่ปลูก 500 ต้น (0.2%) ของแปลงปลูกพันธุ์จำหน่าย และจำนวนต้นผิดปกติ (ต้นที่เกิดจากการกลายพันธุ์หรือผสมพันธุ์) ของต้นพันธุ์ที่ใช้ปลูก ซึ่งยอมให้มีได้ 1 ต้น จากจำนวนต้นที่ปลูก 500 ต้น (0.2%) ของแปลงปลูกพันธุ์ขยาย และ 1 ต้นจากจำนวนต้นที่ปลูก 200 ต้น (0.5%) ของแปลงปลูกพันธุ์จำหน่าย

ในการตรวจแปลงปลูกนั้นจะต้องเข้าตรวจอย่างน้อย 3 ครั้ง คือ ระยะก่อนออกดอก ระยะออกดอกและผสมเกสร และระยะเก็บฝักแก่และเก็บเมล็ดพันธุ์

»» โรคที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
»» แมลงศัตรูที่สำคัญของข้าวโพดหวาน
»» การตรวจแปลงปลูก
»» การเก็บเกี่ยวฝักแก่และการคัดฝัก
»» การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
»» การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย