ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

บรรณานุกรม

 • กิ่งแก้ว อัตถากร. วรรณกรรมจากบ้านใน. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2513.
 • กุสุมา ชัยวินิตย์. ศาสนาชาวบ้านในวรรณกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน . ปริญญานิพนธ์ ศศ.ม. มหาสารคาม : มหาวิทยลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม , 2531.
 • กุหลาบ มัลลิกะมาส . คติชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ , 2509.
 • คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , สำนักงาน. วัฒนธรรมพื้นบ้าน : กรณีอีสาน.
 • กรุงเทพฯ : อัมรินทร์ , 2531.
 • จารุบุตร เรืองสุวรรณ. ของดีอีสาน. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา , 2520.
 • จารุวรรณ ธรรมวัตร. คติชาวบ้านอีสาน. กรุงเทพฯ : อักษรวัฒนา , ม.ป.ป.
 • ผญาบทกวีของชาวบ้าน. กาฬสินธุ์ : จินตภัณฑ์การพิมพ์ , 2526.
 • รายงานการวิจัยเรื่องบทบาทหมอลำต่อสังคมอีสานใชช่วงกึ่งศตวรรษ. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , ม. ป. ป.
 • วิเคราะห์เพลงเด็กอีสาน. มหาสารคาม : เอกสารทางวิชาการ ศูนย์ศิลปและวัฒนธรรมอีสาน , 2522
 • ธวัช ปุณโณฑก. คติความเชื่อ. กรุงเทพฯ : ศิลปกรรมและภาพ , 2526.
 • วรรณกรรมท้องถิ่น. กรุงเทพ ฯ : โอเดียนสโตร์ , 2525.
 • ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , 2532.
 • บุปผา ทวีสุข. คติชาวบ้าน. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง , 2520.
 • ประเทือง คล้ายสุบรรณ์. ปริศนาคำทาย. กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ์ , 2530.
 • วัฒนธรรมพื้นบ้าน. กรุงเทพฯ : สุทธิสารการพิมพ์ , 2531.
 • ภิญโญ จิตต์ธรรม. คติชาวบ้านอันดับ 1 เพลงชาวบ้าน. สงขลา : โรงพิมพ์เมืองสงขลา , 2516.
 • มนตรี ตราโมท. การละเล่นของไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ท่าพระจันทร์. 2497.
 • วิจิตรา ขอนยาง . การศึกษาประเพณีจากวรรกรรมนิทานพื้นบ้านอีสาน. ปริญญานิพนธ์ ศศ. ม. มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม , 2532.
 • วีณา วีสเพ็ญ. กันตรึม . กรุงเทพฯ วัชรินทร์การพิมพ์ , 2526.
 • สิทธิพงศ์ พงศ์ไพบูลย์. วัฒนธรรมพื้นบ้าน. สงขลา ซ สถาบันทักษิณคดีศึกษา , 2525.
 • สุพรรณ ทองคล้อย. ลักษณะร้อยกรองพื้นถิ่นอีสาน. วิทยานิพนธ์ อ.ม. กรุงเทพฯ :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2524.
 • สุมามาลย์ เรืองเดช. เพลงพื้นเมืองจากพนมทวน. กรุงเทพฯ : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู , 2518.
 • สุรินทร์ , วิทยาลัยครู. เพลงพื้นบ้านและการละเล่นพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์. สุรินทร์ :ศูนย์วัฒนธรรมวิทยาลัยครูสุรินทร์ , 2527.
 • อภิศักดิ์ โสมอินทร์ . เรื่องคติชาวบ้านไทยอีสาน. กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2526.
 • อุดม บัวศรี. “วรรณกรรมพื้นบ้านอีสาน ,” ข่าวสารสำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่น.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม