ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

เพลงพื้นบ้านประเภทเพลงเด็ก

เพลงเด็กในที่นี้หมายถึง เพลงที่ผู้ร้องและผู้เล่นเป็นเด็กจริงๆ ตั้งแต่เด็กเริ่มร้องเพลงได้ไปจนถึงวัยก่อนหนุ่มสาว เพลงลักษณะนี้มีทุกภาค และทุกท้องถิ่น อาจจะมีความคล้ายคลึงและแตกต่างกันไป (การจำแนกวิธีนี้ไม่รวมเพลงกล่อมเด็ก ซึ่งผู้ใหญ่เป็นผู้ร้องเด็กเป็นเพียงผู้ฟัง) ผู้ใหญ่อาจจะนำเพลงเหล่านี้ไปร้องเล่นบ้างแต่ก็เป็นบางครั้งบางคราว บางโอกาสเท่านั้น การใช้คำ การใช้คำในเพลงเด็ก จะใช้คำสั้น ๆ ง่ายๆ มีลักษณะคล้องจองกันแต่ก็ไม่แน่นอน

เพลงเด็ก แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ

1. เพลงร้องเล่น
2. เพลงหยอกล้อ
3. เพลงขู่ ปลอบ
4. เพลงประกอบการเล่น

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย