ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

เพลงพื้นบ้าน

นายบุญเสริม แก่นประกอบ ครู โรงเรียนบ้านชงโค

การแบ่งประเภทของเพลงพื้นบ้าน

การแบ่งประเภทของเพลงพื้นบ้าน ทำได้ต่างๆกันคือ อาจจะแบ่งตามท้องถิ่น ก็เป็นการแบ่งอย่างกว้างๆ เช่น เป็นเพลงบ้านล้านนา(เหนือ) เพลงพื้นบ้านอีสาน เพลงพื้นบ้านภาคกลาง เพลงพื้นบ้านภาคใต้ จนกระทั่งแยกย่อยไปตามวัฒนธรรมก็มีเพลงพื้นบ้านภาคตะวันออก

เพลงพื้นบ้านภาคตะวันตกหรือเป็นจังหวัดเช่น เพลงพื้นบ้านจังหวัดสุพรรณบุรี เพลงพื้นบ้านจังหวัดกาญจนบุรี เพลงพื้นบ้านจังหวัดสิงห์บุรี เพลงพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง เพลงพื้นบ้านจังหวัดปทุมธานี ที่เป็นอำเภอ เป็นหมู่บ้านก็มี เช่น เพลงพื้นบ้านโพหัก เพลงพื้นบ้านพนมทวน เพลงพื้นบ้านเขาทอง เพลงพื้นบ้านบางปะหัน หรืออาจจะแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการเล่นเพลงเหล่านั้น เช่น เพลงกล่อมเด็ก เพลงเด็กเล่น เพลงประกอบการเล่น เพลงประกอบพิธี เพลงปฏิพากย์ เพลงในลานนวดข้าว เพลงพื้นเมือง ก็ได้

เพลงพื้นบ้านของไทยสามารถแบ่งออกตามภูมิศาสตร์ได้ เป็น 5 ประเภท คือ

1. เพลงพื้นบ้านภาคเหนือ
2. เพลงพื้นบ้านภาคใต้
3. เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออก
4. เพลงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
5. เพลงพื้นบ้านภาคกลาง

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นิยาย-เรื่องสั้น
» ข้อเขียน-บทความ
» บทกวี
» สารคดี-ท่องเที่ยว

» การแพทย์แผนโบราณ
ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้ค้นพบบันทึกว่า มีระบบการจัดหายาที่ชัดเจนสำหรับราษฏร มีแหล่งจำหน่ายยาและสมุนไพรหลายแห่งทั้งในและ นอกกำแพงเมือง

» หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พระพุทธศาสนาได้สอนไว้ว่านักปกครองที่ดีนั้นควรมีคุณธรรม 10 ประการ เรียกว่า ทศพิธราชธรรม

» สมถะวิปัสสนา
ตามแนวพระกรรมฐานมัชฌิมาแบบลำดับ (เถรวาท) ของสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรมหาเถรเจ้า (สุก ไก่เถื่อน)

» พุทธธรรมขั้นพื้นฐาน
ไม่มีมนุษย์คนใดที่จะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ลำพังตนเองโดยไม่ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะการดำรงชีวิตอยู่ของคนเราจำเป็นจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกัน

» พระสูตรของท่านเว่ยหลาง
สูตรของท่านเว่ยหล่างล้วนแต่เป็นเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อค้นหาหนทางแห่งความเป็นพุทธะ และเพื่อความหลุดพ้นไปจากเครื่องร้อยรัดทั้งปวงในโลกนี้

» พุทธศาสนสุภาษิต
สุภาษิตที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำรัสไว้ ซึ่งมีคุณค่าสูงส่ง สามารถใช้ได้ทั้งเป็นแนวทางดำเนินชีวิต เตือนใจ หาคำตอบที่ดีสำหรับปัญหาที่สงสัย

» โอวาทสี่ของเหลี่ยวฝาน
แบบฉบับในการประพฤติดี ปฏิบัติชอบ เพื่อหยุดยั้งกระแสแห่งวัฒนธรรมตะวันตกและอนุรักษ์ความเป็นคนจีนดั้งเดิม