ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กรรมและการเกิดใหม่

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรรมเก่ากรรมใหม่
การเกิดใหม่
เหตุที่คนอายุสั้นและอายุยืน
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

กรรมเก่ากรรมใหม่

      กรรมเก่า กรรมใหม่ ความดับแห่งกรรม และทางปฏิบัติเพื่อดับกรรมคืออะไร พระพุทธองค์ทรงมีพุทธดำรัสไว้ในกรรมสูตรว่า “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย กรรมเก่าคืออะไร อันบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า หู จมูก ลิ้น กาย ใจ อันบัณฑิตพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่า เป็นของอันปัจจัยปรุงแต่งสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา...เรียกว่ากรรมเก่า

“กรรมใหม่ คืออะไร กรรมที่บุคคลทำด้วยวาจา ใจ ในบัดนี้ นี่เราเรียกว่ากรรมใหม่“ความดับแห่งกรรมเป็นไฉน...ความดับใดกระทบกับความพ้นทุกข์เพราะความดับแห่งกายกรรม วจีกรรม มโนกรรมนี้เรียกว่าความดับแห่งกรรม“ทางปฏิบัติเพื่อ ความดับแห่งกรรมคืออะไร อริยมรรคมีองค์ 8 คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ นี้เรียกว่าทางปฏิบัติเพื่อความดับแห่งกรรม” (สํ.สฬ. 18/227-230/ 166)

กรรมเก่ากรรมใหม่อ่านแล้วเข้าใจได้ง่ายคือเรื่องที่ทำโดยเจตนาในอดีตเรียกว่ากรรมเก่า ส่วนกรรมที่กำลังกระทำก็เรียกว่ากรรมใหม่ การดับกรรมก็คือดำเนินตามอริยมรรคมีองค์ 8 ท่านแสดงไว้อย่างชัดเจนแล้ว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย