ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม >>

กรรมและการเกิดใหม่

ธีรวัส บำเพ็ญบุญบารมี ผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์คัมภีร์ มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

กรรมเก่ากรรมใหม่
การเกิดใหม่
เหตุที่คนอายุสั้นและอายุยืน
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม

      การจำแนกกรรมและผลของกรรมในจูฬกัมมวิภังสูตร มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ พระไตรปิฎกเล่มที่ 16นั้น มีความชัดเจน หากต้องการตรวจสอบก็สามารถตรวจสอบได้ ในที่นี่นำมาพอเป็นตัวอย่างเท่านั้น ยังมีอีกมาก แต่เห็นว่าได้ความชัดเจนแล้ว เรื่องกรรมและการเกิดใหม่ในพระพุทธศาสนา เถรวาทนั้น มีที่อ้างไว้อย่างชัดเจนไม่ต้องมีความสงสัยในเรื่องการเวียนว่าตายเกิด หากศึกษาจากพระไตรปิฎกก็ย่อมจะได้ทราบเรื่องราวที่พระพุทธองค์แสดงไว้ แต่คนในยุคปัจจุบันไม่อยากอ่านพระไตรปิฎก เพราะเป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจยาก ยิ่งคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการส่งสมมาจากอารยธรรมของตะวันตก ยิ่งยากจะเข้าใจ ในเรื่องนี้สุนทร ณ รังษีได้เขียนไว้อย่างน่าคิดว่า “ถ้าตายแล้วไม่มีการเกิดใหม่หรือไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด คำสอนเรื่องมรรคผลนิพพานของพระพุทธศาสนาก็จะเป็นคำสอนที่ไร้สาระใช้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงอะไรมิได้ แต่เพราะการเวียนว่ายตายเกิดหรือสังสารวัฏเป็นสิ่งที่มีจิรงเป็นจริง พระพุทธเจ้าทรงประทานคำสอนดังกล่าวไว้เพื่อให้เวไนยบุคคลยึดเป็นแนวทางดำเนินไปสู่จุดหมายปลายทางที่สามารถดับความทุกข์ในสังสารวัฏได้อย่างสิ้นเชิงตลอดไป” (สุนทร ณ รังษี, พุทธปรัชญาจากพระไตรปิฎก,กรุงเทพฯ:จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2543,หน้า 256.)

 

พระพุทธศาสนายืนยันเรื่องกรรมไว้มีปรากฏในพระไตรปิฎก หากเราเชื่อว่าพระไตรปิฎกคือคัมภีร์ที่บรรจุคำสอนของพระพุทธศาสนาไว้อย่างถูกต้องแล้ว เราก็ต้องเชื่อเรื่องของกรรมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส่วนการกระทำของแต่ละบุคคลย่อมขึ้นอยู่กับความเชื่อ ถ้าเราเชื่อในหลักกรรมและการเกิดใหม่ จะได้มุ่งหน้าทำแต่ความดี โดยพยายามหลีกเลี่ยงจากการทำชั่ว อันจะเป็นผลให้ได้รับผลในการกระทำนั้น พุทธศาสนิกชนจึงไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิต เราได้ชีวิตมาด้วยความลำบาก การเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยาก การดำเนินชีวิตจึงเป็นสิทธิของเราเองว่าจะเลือกทำดีหรือทำชั่ว จะเชื่อหรือไม่เชื่อในกฏแห่งกรรมและการเวียนตายเวียนเกิดตามทัศนะของพระพุทธศาสนาเถรวาท

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย