สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

การจำแนกระบบเศรษฐกิจ (Economics System)

ในการที่จะจำแนกว่าระบบเศรษฐกิจของในในแต่ละประเทศนั้นว่ามีระบบเศรษฐกิจในรูปแบบใด เราสามารถที่จะจำแนกระบบเศรษฐกิจโดยใช้เครื่องมือโดยทั่วๆ ไปมาช่วยในการพิจารณาได้ดังต่อไปนี้

  • การถือครองกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน/ปัจจัยการผลิต
  • เสรีภาพ/ข้อจำกัดในการผลิต
  • เสรีภาพในการบริโภค
  • การจัดสรรทรัพยากรการผลิต จากเจ้าของปัจจัย ไปยังผู้ผลิต และจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภค โดยใช้ กลไกราคา / อำนาจรัฐ เป็นตัวจัดสรร

ลักษณะของระบบเศรษฐกิจ

เพื่อให้ง่ายต่อการอธิบาย ด้วยเหตุที่ว่าถ้าจะกล่าวถึงระบบเศรษฐกิจจริงๆ แล้วนั้นในโลกนี้ย่อมมีอยู่หลายระบบ ดังนั้นผู้เขียนจึงใคร่ขอยกตัวอย่างระบบเศรษฐกิจที่เรามักจะรู้จักกันดีอยู่ 3 รูปแบบดังนี้

  • แบบเสรีนิยม/ ทุนนิยม (Capitalism) : มีการใช้ในเรื่องของกลไกราคาเป็นตัวกำหนดในการจัดสรรทรัพยากรการผลิต (ปล่อยให้เอกชนทำการผลิตโดยเสรี)
  • แบบสังคมนิยม / วางแผนส่วนกลาง (Central Planed) : เป็นรูปแบบการจัดสรรทรัพยากรที่มาจากรัฐบาลกลางเป็นผู้กำหนด หรือเรียกง่ายๆ เป็นการวางแผนมาจากส่วนกลาง(รัฐเข้ามาควบคุมการผลิตเอง)
  • แบบผสม (Mixed) : เป็นลักษณะนำเอาข้อดีของระบบเสรีนิยม และสังคมนิยมมาใช้ประกอบกัน ซึ่ง โดยส่วนใหญ่แล้วรัฐจะปล่อยให้เอกชนนั้นมีเสรีภาพในการผลิต แต่ในกิจการที่มีความสำคัญ เช่น ระบบสาธารณูปโภค ทางภาครัฐจะเข้ามาดำเนินการควบคุมเอง

 

วิธีการศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์

หากว่าเราจะกล่าวถึงวิธีการศึกษาทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์แล้วนั้นเราสามารถที่จะทำการศึกษาได้อยู่ 2 วิธี คือ 1. เศรษฐศาสตร์ตามที่เป็นจริง และ2.เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น โดยแต่ละวิธีมีวิธีการดังนี้

  1. เศรษฐศาสตร์ตามที่เป็นจริง (Positive Economics) เป็นการศึกษาเศรษฐกิจที่ แท้จริงโดยศึกษาถึงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ โดยหาแบบจำลองทางเศรษฐกิจมาอธิบาย หรือทำนายเหตุการณ์ โดยพยายามตอบปัญหาเพียงว่าอะไรเป็นอะไร
  2. เศรษฐศาสตร์ที่ควรจะเป็น (Normative Economics) เป็นการศึกษาเพียงหาเป้าหมาย หรือสร้างนโยบาย เพื่อที่จะให้บรรลุเป้าหมาย โดยพยายามศึกษาเพื่อให้ทราบว่าสิ่งนั้นควรเป็นอย่างไร

การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (Resources Allocation in Economy System)
สินค้า และบริการ (Goods and Services)
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
การจำแนกระบบเศรษฐกิจ (Economics System)
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย