สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร์

ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

จากการศึกษาเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ที่กล่าวมาจากข้างต้นก็พอที่จะสรุปได้ว่าเศรษฐศาสตร์นั้นมีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ ดังต่อไปนี้

  1. รัฐศาสตร์ : การที่จะปกครองให้ประเทศมีความมั่นคงได้ จำเป็นต้องมีการพัฒนาใน ด้านเศรษฐกิจให้มีความเจริญเสียก่อน
  2. ประวัติศาสตร์ : นำเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่ผ่านมาประยุกต์กับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
  3. บริหารธุรกิจ : การนำเรื่องของการผลิต การบริโภค และการแจกจ่ายสินค้า และบริการเพื่อ ให้ได้กำไรสูงสุด
  4. จิตวิทยา : การศึกษาในเรืองของพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค
  5. ภูมิศาสตร์ : เพราะพื้นที่ในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพการผลิต และปัจจัยการผลิตที่ไม่เหมือนกัน
  6. นิติศาสตร์ : เกี่ยวกับกฎหมาย เช่น กฎหมายการควบคุมสินค้า กฎหมาย การประกันสินค้า เป็นต้น
  7. คณิตศาสตร์ หรือสถิติ : เป็นการนำหลักของคณิตศาสตร์ หรือสถิติมาใช้ในการ อธิบาย ทฤษฎี การวิเคราะห์ ซึ่งทำให้เกิดวิชา เศรษฐมิติ คณิตเศรษฐศาสตร์

การจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (Resources Allocation in Economy System)
สินค้า และบริการ (Goods and Services)
ปัจจัยการผลิต (Factors of Production)
การจำแนกระบบเศรษฐกิจ (Economics System)
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นๆ กับวิชาเศรษฐศาสตร์

 

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย