สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทักษะการเป็นผู้นำ

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีการสร้างวิสัยทัศน์
วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ

มีผู้นำจำนวนเพียงน้อยนิดเท่านั้นในปัจจุบันที่ยังคงใช้อำนาจบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการในการออกคำสั่งและควบคุม สำหรับผู้นำยุคใหม่นั้น พวกเขาจะสร้างอิทธิพล และแรงจูงใจ ให้กับผู้คน เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งในการที่จะมีอิทธิพลและสร้างแรงจูงใจได้นั้น ผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ทักษะในการสื่อสารที่จะทำให้สามารถพูดและเขียนได้อย่างน่าเชื่อถือ
- ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ที่จะสามารถรับรู้และรับฟังสิ่งที่ผู้อื่นต้องการสื่อออกมาจริงๆ
- ทักษะในการคลี่คลายความขัดแย้ง เพื่อรับมือกับช่วงเวลาแห่งการต่อต้าน และความ ตึงเครียด ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
- ทักษะในการเจรจาต่อรองที่จะทำให้กลุ่มต่างๆ ทำงานร่วมกันได้

ทักษะในการบริหาร ทักษะในการเป็นผู้นำ
- การวางแผนและการจัดทำงบประมาณ - กำหนดทิศทาง
- การจัดโครงสร้างและการบรรจุพนักงาน - การจัดสรรผู้คนให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
- การควบคุมและการแก้ไขปัญหา - การสร้างแรงจูงใจและการสร้างแรงบันดาลใจ

ผู้นำที่มีบารมีมักจะโดดเด่น
ผู้นำที่มีบารมี (Charismatic leader) จะเกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์ในการสร้างแรงบันดาลใจผู้คนจะหันไปพึ่งเสียงที่พลังนี้ เพื่อให้ได้วิสัยทัศน์ที่สวยหรูและความหวังที่จะมีทางแก้ปัญหา ผู้นำที่มีบารมี สามารถที่จะทำให้สถานการณ์มีความชัดเจนสำหรับผู้คนของเขา และปลูกฝังความมั่นใจที่คนเหล่านั้นต้องการ ผู้คนจะรู้สึกปลอดภัยเมื่อปัญหาถูกส่งไปอยู่ในมือของผู้นำประเภทนี้

อะไรทำให้ผู้นำที่มีบารมีนั้นโดดเด่น โดยผู้นำที่มีบารมีทั่วไปมักจะมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน ทันสมัย และสร้างสรรค์ ทุ่มเทอย่างเต็มที่ เสียสละ ยอมรับความเสี่ยงส่วนตัว ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในกลุ่มคนที่เป็นผู้ตาม

ผู้นำเชิงปฏิรูปมุ่งเน้นไปที่เรื่องคนและภารกิจ
ผู้นำเชิงปฏิรูป (transformational leader) ต่างจากผู้นำที่มีบารมีตรงที่พวกเขาหลอมรวมองค์กรโดยการทำให้ผู้คนของเขาเกิดการเห็นคล้อยตามกัน ทำให้ได้มาซึ่งความไว้วางใจและความเคารพนับถือ สิ่งที่ทำให้ผู้นำเชิงปฏิรูปมีประสิทธิผล คือ ความสามารถของพวกเขาในการทำให้วิสัยทัศน์นั้นมีเป้าหมายที่ชัดเจน อันจะเป็นการนำทางทีมของพวกเขาในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น ผู้นำลักษณะนี้จะได้ใจคนของพวกเขา จัดหาทรัพยากร ที่คนเหล่านั้นต้องการ และส่งเสริมให้คนของพวกเขาก้าวไปข้างหน้า

ผู้นำเชิงปฏิบัติปรับความคิดจากอุดมคติมาสู่ความจริง

คุณลักษณะเด่นชัดที่สุดของผู้นำเชิงปฏิบัติ (pragmatic leader) คือการมุ่งเน้นไปยังองค์กรแทนที่จะเป็นตัวบุคคล ผู้นำเชิงปฏิบัติจะเผชิญกับความจริงของสภาวะทางเศรษฐกิจ ผู้นำเชิงปฏิบัติจะมีประสิทธิผลสูงสุด เมื่อองค์กรกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก หรือยามที่สภาวะทางธุรกิจมีความวุ่นวายมากเกินกว่าที่จะมองไกลออกไปได้ นั้นคือในยามที่วิสัยทัศน์คุ้ยเคย และวิสัยทัศน์ในระยะสั้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นมากกว่า

ผู้นำที่มีประสิทธิผลมุ่งเน้นเรื่องอนาคต
ผู้นำที่มีประสิทธิผล (effective leader) จะต้องมุ่งเน้นเรื่องอนาคต สร้างวิสัยทัศน์และอธิบายให้เป็นที่เข้าใจต่อกลุ่มของพวกเขา เต็มใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่ได้มีการไตร่ตรองแล้ว รู้วิธีการเขียนอย่างชัดเจน รับฟังอย่างใกล้ชิด ดำเนินการประชุม การนำเสนอเจรจาต่อรองและพูดในที่สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิผล มีจิตใจที่มั่นคง มีสติรู้ตน มีความเมตตากรุณา และมีอารมณ์ขัน

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย