สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

ทักษะการเป็นผู้นำ

เพิ่มพูนทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ
วิธีการสร้างวิสัยทัศน์
วิธีการสร้างแรงจูงใจกับกลุ่ม
วิธีการดูแลตัวเองเพื่อการเป็นผู้นำที่ดี

วิธีการสร้างวิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (vision) คือ ภาพในใจของผลลัพธ์สุดท้ายที่คุณคาดหวัง วิสัยทัศน์ไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความเป็นอัจฉริยะหรือเป็นสิ่งใหม่ แต่มันเป็นผลของการคิดเชิงกลยุทธ์ในมุมกว้างเกี่ยวกับองค์ประกอบที่สำคัญต่างๆ ของบริษัท

วิสัยทัศน์ของคุณสอดคล้องกับแผนงานขององค์กรหรือไม่ ในโลกแห่งวิชาชีพ คำว่าวิสัยทัศน์มักถูกนำไปใช้สับสนกับคำอื่นๆ ที่สำคัญอย่างเช่น พันธกิจ เป้าหมาย หรือ คำขวัญ แม้ว่าวิสัยทัศน์จะเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แต่มันก็อยู่เหนือสิ่งต่างๆ ดังกล่าวและทำให้สิ่งเหล่านั้นมีความหมาย

อะไรเป็นองค์ประกอบของวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนและมีพลัง วิสัยทัศน์ที่ดีนั้นควรมีองค์ประกอบดังนี้

- เข้าใจได้ง่ายและมีลักษณะตามอุดมคติ โดยควรจะสอดคล้องกับค่านิยมหลักขององค์กร
- ท้าทาย แต่อยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ข้อความวิสัยทัศน์อาจจะใช้ภาษาที่สูง เพราะคนต้องการให้มันยิ่งใหญ่มากพอที่จะสื่อถึงความต้องการหลักของผู้คนในด้านความสำเร็จ การยกย่องและการมีส่วนร่วม
- มีความมุ่งเน้น วิสัยทัศน์ควรจะสามารถใช้เป็นเครื่องนำทางในการตัดสินใจได้ด้วย
- เป็นประโยชน์สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้นคือ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน โดยควรจะสื่อให้เข้าใจถึงผลประโยชน์สำหรับกลุ่มต่างๆ เหล่านั้น
- อธิบายและเข้าใจได้ง่าย แม้ว่าการทำให้วิสัยทัศน์นั้นเป็นจริง จะเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน แต่การอธิบายวิสัยทัศน์ก็ควรจะทำได้โดยง่าย

พัฒนาวิสัยทัศน์ของคุณ คุณอาจมีความคิดทั่วๆ ไปว่าคุณต้องการให้องค์กรของคุณก้าวไปในทิศทางใด แต่ในการสร้างวิสัยทัศน์ให้ดำเนินตามขั้นตอนต่อไปนี้ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากที่สุด

- พิจารณาค่านิยมและอุดมคติขององค์กรเป็นอย่างแรก จะรักษาอะไรก็ตามที่ยังมีประโยชน์และมีคุณค่าจากวิสัยทัศน์และพันธกิจเดิม โดยไม่จำเป็นต้องโยนอดีตทิ้งไปก่อนที่จะก้าวไปข้างหน้า
- หารือเกี่ยวกับแนวคิดของคุณกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ คุยกับผู้บังคับบัญชา และผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ได้ข้อมูล ความคิดเห็นและการสนับสนุนตั้งแต่ในช่วงแรก จากหน่วยงานและฝ่ายต่างๆ และที่สำคัญ พวกเขามีปฏิกิริยาต่อวิสัยทัศน์ของคุณอย่างไร
- ทำให้มั่นใจว่าได้มีการพิจารณาในทุกมุมมองแล้ว การไม่รับฟังกลุ่มหรือเสียงที่มีอำนาจสูงอาจจะทำให้เกิดปัญหาภายหลังได้
- ใช้ผลลัพธ์จากการวิจัยของคุณอย่างชาญฉลาด นำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้มาใช้ในการพิจารณาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและมีความมุ่งมั่น วิสัยทัศน์ที่มีประสิทธิผลนั้นต้องสามารถบรรลุผลได้แม้ว่ามันจะมีความท้าทาย
- ขอให้ทีมของคุณตรวจสอบความเป็นจริง เพื่อให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนมากขึ้น
- อธิบายผลประโยชน์ของวิสัยทัศน์ให้ชัดเจนต่อทุกคนที่เกี่ยวข้อง
- คิดในแง่มุมของการตอบสนองต่อความต้องการเบื้องลึกของมนุษย์

 

ทักษะการเป็นผู้นำ
บันไดสู่ความเป็นผู้นำ
ภาวะผู้นำปริวรรต
ภาวะผู้นำแบบสร้างสรรค์

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย