ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

หลังจากปราบเมืองนครศรีธรรมราชได้แล้ว อยุธยาก็มีเป้าหมายที่จะปราบปัตตานีต่อไป ราชินีแห่งปัตตานียืนหยัดไม่ยอมเป็นไมตรีกับพระเจ้าปราสาททอง สงครามระหว่างอยุธยากับ ปัตตานียืดเยื้อต่อมาอีกหลายปี ดังที่ปรากฏในบันทึกของชาวดัทซ์ดังนี้

“20 สิงหาคม (พ.ศ.2175) เรือลำหนึ่งได้ไปจอดที่ปัตตานี และได้ทราบจากที่นั้นว่า ราชินี แห่งปัตตานีจะไม่ยอมตกลงเป็นไมตรีกับพระเจ้าแผ่นดินสยามองค์นี้ ว่าเป็นผู้แย่งราชสมบัติ เป็น ผู้ร้ายทรยศซึ่งพระนางจะไม่ยอมอ่อนน้อมด้วยเลย”

ในปี พ.ศ. 2177 พระเจ้าปราสาททองจึงปราบปรามปัตตานีโดยได้ส่งกองทัพจากอยุธยา ประมาณ 30,000 คน นอกจากนั้นก็มาจากนครศรีธรรมราช พัทลุง และหัวเมืองอื่น ๆ อีกส่วน ปัตตานีได้รับความช่วยเหลือจากรัฐมลายูอื่น ๆ รวมทั้งกำลังอีก 5,000 คน จากยะโฮร์ และปาหัง ซึ่งเดินทางมาทางเรือรวม 50 ลำ การรบครั้งนั้นกองทัพอยุธยาไม่สามารถเอาชนะปัตตานีได้ต่อมา ในเดือนตุลาคม พ.ศ.2178 อยุธยาได้ส่งทูตไปเจรจากับปัตตานี จากนั้นอีก 5 เดือนต่อมากษัตริย์ ปัตตานีได้ส่งอุปทูตไปยังอยุธยา

 

ต่อมาในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2184 กษัตริย์ปัตตานีได้เสด็จไปอยุธยา ด้วยพระองค์เอง เพื่อฟื้นฟูสันติภาพระหว่างประเทศทั้งสอง ดังที่ปรากฎในบันทึกของวัน วลิต (Van Vliet) ว่าการส่งดอกไม้เงินดอกไม้ทองครั้งนั้น เพื่อแสดงว่า ราชอาณาจักรทั้งสองได้สถาปนา สันติภาพแล้ว โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่เหยียดหยามหรือทำลายซึ่งกันและกัน ส่วนการเสด็จไป อยุธยาของกษัตริย์ปัตตานีเพื่อเป็นการฟื้นฟูสันติภาพ (to renew the peace) เท่านั้น

ในปี พ.ศ. 2185 เมืองสงขลาได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็ว พ่อค้าชาวต่างประเทศแวะมา ค้าขายที่เมืองสงขลามาก เจ้าเมืองสงขลาสมัยนั้นคือสุลต่านสุลัยมาน บุตรของดาโต๊ะโมกอล พ่อค้าชาวเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ได้รับแต่งตั้งจากอยุธยาให้เป็นเจ้าเมืองสงขลาตั้งแต่

ราวปี พ.ศ. 2145 เป็นต้นมา เมื่อดาโต๊ะโมกอลสิ้นชีวิตแล้ว สุลัยมานซึ่งเป็นบุตรคนโตได้เป็น เจ้าเมืองสงขลาสืบต่อมา ในปี พ.ศ. 2173 เจ้าเมืองสงขลาได้ประกาศเป็นอิสระและสถาปนาตนเอง เป็นสุลต่านในสมัยพระเจ้าปราสาททอง ได้มีการสร้างป้อมปราการที่เขาแดงอย่างมั่นคง แข็งแรง ระหว่างปี พ.ศ. 2185-2230 อยุธยาส่งกำลังมาปราบเมืองสงขลาหลายครั้งเช่นใน ปี พ.ศ. 2191 แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะได้

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 7 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ