ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา

ในปี พ.ศ. 2189 สงขลาได้ร่วมมือกับไทรบุรีเข้ายึดเมือง พัทลุง และในปี พ.ศ. 2192 สงขลาบุกเข้ายึดเมืองนครศรีธรรมราชและยังรวมเมืองปัตตานีและ พัทลุงไว้ในอำนาจ มีหลักฐานระบุว่า การขยายอำนาจของสงขลาครั้งนี้รวมไปถึงเมืองไชยาด้วย เมืองสงขลากับเมืองไชยา นครศรีธรรมราช พัทลุง ปัตตานี และไทรบุรี รวมกันได้อย่างเข้มแข็ง เนื่องจากมีศาสนาอิสลามเป็นเครื่องเชื่อมโยง และต่างก็กำลังต่อต้านอำนาจของอยุธยา ต่อมาเมื่อ อยุธยาเริ่มอ่อนข้อลงและสนับสนุนให้เจ้าเมืองและขุนนางที่นับถือศาสนาอิสลามให้ได้มีอำนาจ ปกครองเมืองต่าง ๆ เช่นเดิมต่อไป การรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นระหว่างเมืองต่าง ๆ ก็ค่อย ๆ หมดไป เมื่อแต่ละเมืองมีอำนาจเป็นของตนเอง ประกอบกับแต่ละเมืองมีการแข่งขันทาง การค้าและมีผลประโยชน์จากการค้าอยู่มากจึงทำให้สถานะของเมืองสงขลาเปลี่ยนไป ส่วนนครศรีธรรมราชและพัทลุงเริ่มหันไปภักดีต่อสยามเช่นเดิม

หลังจากปี พ.ศ. 2184 ฮอลันดาเริ่มมีบทบาทต่อหัวเมืองภาคใต้มากขึ้น โดยเฉพาะที่ปัตตานี ทำให้ฮอลันดาต้องรักษาผลประโยชน์ของตน เมื่ออยุธยาขอให้ฮอลันดาช่วยปราบหัวเมืองต่าง ๆ ในสมัยพระเจ้าปราสาททองจึงไม่ประสบผลสำเร็จ ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่าฝรั่งเศส จะเป็นพันธมิตรที่ดีกว่าฮอลันดา เพราะไม่มีฐานอำนาจอยู่ใกล้เคียงอยุธยา จึงปรากฏหลักฐาน

 

ต่อมาเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2228 พระองค์ได้ทำสัญญากับฝรั่งเศส ยกเมืองสงขลาและ เมืองขึ้นของสงขลา (รวมทั้งปัตตานีด้วย) ให้ฝรั่งเศสทำสถานีการค้าและสร้างป้อมปราการเมือง เช่นใดก็ได้แล้วแต่พระเจ้ากรุงฝรั่งเศส แต่แผนงานดังกล่าวดำเนินไปเพียงระยะหนึ่งก็ถูกระงับไป ข้อมูลต่าง ๆ และผังเมืองที่วิศวกรชาวฝรั่งเศสเขียนไว้ถูกเก็บรักษาไว้และได้มอบให้ฝ่ายไทย เมื่อ พ.ศ. 2529 ที่ผ่านมา

ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองสงขลากับปัตตานีหลังจากปี พ.ศ. 2192 เมื่อสงขลาได้ประกาศ ให้ปัตตานีอยู่ในอำนาจของสงขลาด้วยนั้น ได้ปรากฏความขัดแย้งและต่อต้านจากฝ่ายปัตตานี มีการ สู้รบกันหลายครั้งทำให้เป็นผลดีต่ออยุธยาที่ไม่ต้องยกกำลังมาปราบเมืองทั้งสอง เพียงแต่ส่งคนมา ไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายยุติสงครามเท่านั้น ในช่วงเวลาเดียวกันปัตตานีเกิดการขัดแย้งกับกลันตัน ในการปกครองเมืองทั้งสอง ซึ่งได้มีสัญญาตกลงรวมอำนาจเมืองทั้งสองเข้าด้วยกันมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2162

ในปี พ.ศ. 2193 สงขลาได้โจมตีเมืองปัตตานี ซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลวงของรัฐมลายู ในขณะนั้น การสู้รบระหว่างปัตตานีกับสงขลาหลังจากนั้นฝ่ายปัตตานีได้รับการสนับสนุนจาก กลันตัน ทำให้การสู้รบยืดเยื้อต่อมาอีกหลายปี โดยไม่สามารถเอาชนะกันได้อย่างเด็ดขาด

<<< ย้อนกลับ || อ่านต่อหน้า 8 >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

» เงิน
ระบบการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่อสิ่งของหรือการแลกเปลี่ยนสินค้ากับสินค้า ต่อมาได้ใช้สิ่งของเป็นสื่อ เช่น เปลือกหอย ผ้าขนสัตว์ หนังสัตว์ เกลือ ใบชา ใบยาสูบ

» ปรมนุตรสุญญตา
ว่างหมด คือ ปรมนุตรสุญญตา อะไรว่างหมด กาย ว่างหมด เวทนา ว่างหมด จิต ว่างหมด ธรรมชาติ ว่างหมด

» กฎบัตรสหประชาชาติ
บรรดาประชาชนแห่งสหประชาชาติ ได้ตั้งเจตน์จำนง ที่จะช่วยชนรุ่นหลังให้พ้นจากภัยพิบัติแห่งสงคราม ซึ่งได้นำความวิปโยคอย่างสุดจะพรรณามาสู่มนุษย์ชาติในชั่วชีวิต

» กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส
ไทยต้องยินยอมเสียดินแดนบางส่วนไป เพื่อรักษาเอกราชและดินแดนส่วนใหญ่ไว้ ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเหลืออยู่เพียง 513,600 ตารางกิโลเมตร

» เพลงพื้นบ้าน
เพลงของชาวบ้านในท้องถิ่นต่างๆ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นประดิษฐ์แบบแผนการร้องเพลงของตนไปตามความนิยม และสำเนียงภาษาพูดที่เพี้ยนแปร่งแตกต่างกันไป

» วิถีโลก
เพื่อให้สามารถนำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจการเมืองและการปกครองของสังคมไทยและโลก ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้

» ประเทศไทยในอดีต
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ