ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป (1)

» หน้าถัดไป


💠 ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

💠 ท้าวทองกีบม้า
ถึงแม้ว่า "มารี กีมาร์" หรือ "ท้าวทองกีบม้า" จะมีชาติกำเนิดเป็นชาวต่างชาติ แต่เธอก็เกิด เติบโต มีชีวิตอยูในเมืองไทยจวบจนหมดสิ้นอายุขัย

💠 หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
ในการแต่งหนังสือท่านมักใช้นามจริง แต่ก็มีนามแฝงด้วยคือ ป.ม. ซึ่งย่อมาจากปิ่น มาลากุล นอกจากนั้นยังมีนามแฝงที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

💠 ศรีปราชญ์
กวีเอกคนหนึ่งในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์มหาราช กษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นบุตรของพระโหราธิบดี

💠 พระยาพิชัยดาบหัก
เมื่ออายุได้ 18 ปี ก็แสดงความสามารถด้วยการจับขโมยที่มาลักควายได้ จึงได้รับคำชมเชยและบำเหน็จรางวัล ฝีมือและลีลามวยของทองดีเป็นที่ครั้นคร้ามในวงการหมัดมวย

💠 ประวัติศาสตร์มอญ
มอญ มีอารยธรรมสืบเนื่องยาวนาน เป็นชนชาติที่มีอารยธรรมสูงในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แม้ในปัจจุบันชนชาติมอญจะไม่มีประเทศปกครองตนเอง

💠 ราชอาณาจักรภูฏาน
ประกอบด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีพื้นที่ราบและทุ่งหญ้าระหว่างหุบเขาพื้นที่ต่ำสุดสูงกว่าระดับน้ำทะเล 970 ฟุต พื้นที่สูงสุดอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 17,553 ฟุต

💠 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2
สงครามโลกครั้งที่ 2 เกิดขึ้นในยุโรปตั้งแต่ พ.ศ.2482 เมื่ออังกฤษ และฝรั่งเศสประกาศสงครามกับเยอรมนี แล้วเลยลุกลามเป็นสงครามโลก ทางด้านเอเชีย

💠 สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

💠 คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม

💠 กวีไทย
ผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกวีเอก เป็นต้นแบบของกวีของไทย

💠 พังพระกาฬในประวัติศาสตร์ศรีวิชัย
การล่วงรู้ความลับของจักรวาล และความเป็นไปในโลกอย่างถ่องแท้ว่า สิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกล้วนแต่ถูกปรุงแต่งแปลงสภาพมาจาก ระบบธาตุในโลก กับ คลื่นพลังแสงดาวในจักรวาล

💠 พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มีพระนามเดิมว่า สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี

💠 รัฐธรรมนูณแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540

💠 ภูมิศาสตร์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบด้วย 11 ประเทศ มีลักษณะภูมิอากาศแบบร้อนชื้น ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

💠 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสวัสดิวัตนวิศิษฏ์ ทรงเป็นพระราชโอรสลำดับที่ 75 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทร์มาตา

💠 เป็นไทย
เรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของชนชาติไทยเป็นที่สนใจสำหรับนักประวัติศาสตร์และนักมานุษยวิทยาเป็นอย่างยิ่ง ได้มีการใช้หลักฐานทั้งที่เป็นเอกสารจดหมายเหตุของจีนและหลักฐานทางโบราณคดีซึ่งเพิ่งศึกษากันในราวปี พ.ศ. 2504 มาเป็นข้อมูลสำคัญ

💠 ประวัติศาสตร์ประเทศลาว
พระโพธสารราชเจ้าขึ้นครองราชย์ และรวบรวมแผ่นดินขึ้นใหม่ให้เป็นปึกแผ่น และให้ย้ายเมืองหลวงของอาณาจักรล้านช้างไปอยู่ที่เมืองเวียงจันทน์ เพื่อให้ไกลจากการรุกรานของสยาม

💠 นครซีอาน
นครซีอาน ตั้งอยู่ใจกลางของแผ่นดินจีน ไม่มีทางออกสู่ทะเล ในอดีตคือเมืองธุรกิจการค้าสำคัญเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางสายไหม

💠 พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช เจ้าดาราทอง
ในปลายทศวรรษที่ 1830 สมัยที่สยามยังไม่เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไปในยุโรป เจ้าชายสยามองค์หนึ่งทรงทำให้ชื่อของประเทศสยามระบือลื่อเลื่องลงหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในอังกฤษ

💠 ชีวประวัติของ Helen Keller
สิ่งที่ดีและสวยงามที่สุดในโลก มองไม่เห็นและจับต้องไม่ได้ แต่จะรู้สึกได้จากหัวใจ

💠 อาณาจักรอินคา
หลังจากพวกอินคาได้ลุกฮือขึ้นต่อสู้ได้มีการตั้งผู้ปกครองคือ มานโค คาแปค ก็ทำอะไรไม่ได้มากนัก

💠 การตั้งประเทศไทย
ดินแดนประเทศไทยเป็นดินแดนเก่าแก่ที่มีความเจริญสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคหินเก่า ยุคหินกลาง ยุคหินใหม่ และยุคโลหะในสมัยก่อนประวัติศาสตร์

💠 หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทย
ความเป็นมาของหลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นับตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีเป็นต้นมา สัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างการจัดทำหนังสือเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนกับการสร้างหลักสูตรเพื่อเป็นแบบแผนในการจัดการศึกษา

💠 การปฏิวัติของชาวอเมริกัน ค.ศ. 1776
ชาวอังกฤษที่อพยพไปตั้งรกรากในสหรัฐอเมริกาในระยะแรกมีความผูกพันกับเมืองแม่ของตนด้วยการยอมรับนับถือกษัตริย์อังกฤษเป็นกษัตริย์ของตน และรวมตัวกันปกครองตนเองในรูปแบบอาณานิคมขึ้นตรงต่ออังกฤษ

💠 ความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์
“ประวัติศาสตร์ หมายถึงข้อมูลที่สะท้อนประโยชน์เพื่อการเรียนรู้ของแต่ละคน รวมทั้งอดีตของสังคมและประเทศชาติ

💠 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงเป็นพระราชวงศ์พระองค์แรกที่ทรงได้รับสถาปนาให้ดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราช

💠 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปแอฟริกา
บริเวณตอนเหนือของทวีปมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ก่อนที่ชนชาติตะวันตกจะเดินทางเข้ามา ได้แก่ อารยธรรมอียิปต์โบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ำไนล์

💠 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของดินแดนในทวีปอเมริกาเหนือ ส่วนใหญ่จะเป็นภูมิหลังของประเทศสหรัฐอเมริกา

💠 ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาใต้
ถิ่นฐานดั้งเดิมของชนพื้นเมืองอินเดียนแดง ก่อนที่ชาติตะวันตกจะเข้ามา ทวีปอเมริกาใต้เป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียนแดงเผ่าต่างๆ

💠 อับราฮัม ลินคอล์น (Abraham Lincoln)
อับราฮัม ลินคอล์น เกิดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1809 ในกระท่อมซุงเล็กๆ ที่มีหน้าต่างเพียงบานเดียวในมลรัฐเคนตักกี้

💠 อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล (Alfred Bernard Nobel)
อัลเฟรด เบอนาร์ด โนเบล นักวิศวกรชาวสวีเดน ผู้ค้นพบวิธีการทำระเบิดไดนาไมท์แต่เขาเล็งเห็นถึงความร้ายกาจของมัน เขาจึงตั้งกองทุนเป็นจำนวนเงิน 9 ล้านเหรียญอเมริกัน เป็นรางวัลประจำปีให้แก่บุคคลซึ่งทำประโยชน์ให้แก่มนุษยชาติในสาขาต่างๆ

💠 การแบ่งประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ หมายถึง ร่องรอยการกระทำ การพูด การเขียน การประดิษฐ์ การอยู่อาศัยของมนุษย์ หรือลึกไปกว่าที่ปรากฏอยู่ภายนอก คือ ความคิดอ่าน โลกทัศน์ ความรู้สึก

💠 สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

💠 ลักษณะภูมิอากาศและธรรมชาติของทวีปเอเชีย
ดินแดนส่วนใหญ่ของทวีปเอเชียตั้งอยู่ทางซีกโลกเหนือ คือ จากศูนย์สูตรถึงขั้วโลกทำให้ทวีปเอเชียมีลักษณะภูมิอากาศทุกชนิด ตั้งแต่เขตร้อนถึงเขตหนาวเย็นแบบขั้วโลก

💠 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ ของทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชียมีลักษณะทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันออกไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ และภูมิหลังทางประวัติศาสตร์

💠 เชอร์วูด แอนเดอร์สัน (Anderson, Sherwood)
เชอร์วูด แอนเดอร์สัน เป็นนักเขียนเรื่องสั้นและนวนิยายแนวธรรมชาตินิยม (Naturalism) ชาวอเมริกัน ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวรรณคดีและนักเขียนอเมริกันในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 1

💠 แบร์นฮาร์ด รีมันน์ (Bernhard Riemann)
หลังจากได้รับปริญญาเอกแล้วรีมันน์ใช้อีกสองปีครึ่งเตรียมตัวเพื่อได้เป็นผู้บรรยาย คณิตศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแห่งเกอตติงเกน โดยปาฐกถาเรื่อง Uber die Hypothesen, Welche der Geometric zu Gunde liegen (สัจพจน์ซึ่งเป็นรากฐานของเรขาคณิต) ในปี ค.ศ. 1854 รีมันน์ได้แสดงถึงข้อแตกต่างระหว่างการต่อไปเรื่อยๆ (unboundedness) และความยาวไม่จำกัด (infinite extent)

💠 คาร์ล ฟรีดริค เกาส์ (Carl Friedrich Gauss)
เกาส์แสดงความเป็นอิสระทางคณิตศาสตร์ตั้งแต่วัยเด็ก ในวันเสาร์วันหนึ่งเมื่อเกาส์อายุได้ 3 ขวบ ขณะที่บิดาคิดค่าแรงของคนงานในควบคุมของท่าน โดยไม่ได้สังเกตว่าเกาส์ได้ติดตามการคิดค่าแรงของท่านด้วยความสนใจ

💠 ปรากฏการณ์ทางภูมิศาสตร์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย
Sand spit ( สันทรายจะงอย) หรือสันทรายงอ (Hook) เป็นสันทรายที่มีลักษณะแคบยาว ปลายหนึ่งติดอยู่กับฝั่งอีปลายหนึ่งที่โค้งงอยื่นไปในทะเล

💠 ประวัติศาสตร์การโรงแรมของเมืองไทย
จากจดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชทูตฝรั่งเศส ได้เข้ามากรุงศรีอยุธยาราว พ.ศ. 2229 (ค.ศ. 1687) ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทยและได้กล่าวถึงการรับรองแขกเมืองในหนังสือจดหมายเหตุลาลูแบร์

💠 พระธรรมโกศาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ)
เป็นพระนักคิดนักพัฒนา เพื่อแก้ไขความคิดและความเชื่อที่ไม่ถูกต้องของชาวพุทธบางคน

💠 เปเล่
เอดิสันมามีชื่อเรียกว่า “เปเล่” เมื่อตอนเรียนหนังสือ เขามีนักฟุตบอลในดวงใจชื่อว่า “บิเล่”เป็นผู้รักษาประตูทีมวาสโก ดา กามา

💠 เปอร์เซีย
เปอร์เซียเป็นชนเผ่าอารยันสาขาหนึ่ง อพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูขาซา กรอส (Sagros) เหนืออ่าวเปอร์เซียขึ้นไปประมาณ 400 ไมล์

💠 ชาร์เลอมาญ (Karl der Große)
ชาร์เลอมาญเป็นที่รู้จักกันในนาม "จักรพรรดิแห่งชาวโรมัน" (Emperor of The Romans) ถือเป็นจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระองค์หนึ่งของยุโรปสมัยกลาง

💠 ทรัพยากรธรรมชาติในทวีปยุโรป
ทวีปยุโรปเป็นทวีปที่มีดินอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ดินที่อุดมสมบูรณ์ คือ ดินร่วนที่มีลักษณะร่วนมีสีดำ พบมากทางตอนใต้ของรัสเซีย,ยูเครน,โปแลนด์,สาธารณรัฐเช็ก,สโลวาเกียและออสเตรีย

💠 ประวัติศาสตร์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

💠 เซอร์ วิลเลียม โรวัน แฮมิลตัน (William Rowan Hamilton)
ผลงานที่แฮมิลตันภูมิใจที่สุดคือ ระบบควอเทอร์เนียน (Quaternions) ซึ่งเป็นระบบพืชคณิตระบบแรกที่ไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ของการคูณ

💠 รูปปั้นของพระเยซู เมือง ริโอ เดอ จาเนโร
รูปปั้นของพระเยซูที่โปรดให้พ้นบาป ยืนสูง 30 เมตร (98ฟุต) และกำลังมองข้ามเมือง Rio de Janeiro หนึ่งในรูปปั้นสูงที่สุดในโลก

💠 ทัชมาฮัล
ความรักนั้นเป็นสิ่งที่ทรงอำนาจที่สุดในโลก และสามารถที่จะสามารถบันดาลให้กลายเป็นความงดงาม หรือความเลวร้ายที่สุดในโลกได้

» หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย